ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลักษณะของการทดสอบที่ดี

ลักษณะของการทดสอบที่ดี | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของการทดสอบที่ดี, บทความ ลักษณะของการทดสอบที่ดี, ตัวอย่าง ลักษณะของการทดสอบที่ดี, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะของการทดสอบที่ดี
 
 
 
 
                1. ความตรง ( Validity )
 
                มีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ
 
                                1.1. ผลของการวัดความสามารถใช้ความคะเนได้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้วัดผล
                                      ต้องการ
 
                                1.2. สาระสำคัญของการวัดตามแบบตรงกับสาระสำคัญของเป้าหมายที่ต้องการวัด
 
                                1.3. ผลของการวัดแสดงลักษณะให้เห็นถึงคุณสมบัติทางจิตวิทยาของบุคคลได้
 
                ความเที่ยงตรงจำแนกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ
 
                                1. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
                                    หมายความว่า แบบทดสอบที่จะนำมาใช้วัดผลจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างตรงตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
                                    กับเรื่องนั้น
 
                                2. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
                                    หมายความว่า แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงประเภทนี้สามารถวัดผลได้ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัด
 
                                3. ความเที่ยงตรงตามสภาพ
                                    หมายความว่า เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่ช่วยประมาณสถานภาพแท้จริงของผู้เข้าสอบได้อย่างถูก
                                    ต้อง
 
                                4. ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ์
                                    หมายความว่า เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถคาดการณ์ ประมาณสถานภาพหรือความสำเร็จ
                                    ในอนาคตได้
 
                2. ความเที่ยง ( Reliability )
                     หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถให้คะแนนได้คงที่แน่นอนแม้ว่าจะทดสอบกี่ครั้งก็ตาม ผู้เข้าสอบจะ
                    ได้คะแนนเท่ากันทุกครั้ง
 
            3. ความยุติธรรม ( Fairness )
                    หมายถึง ลักษณะแบบทดสอบที่ทำให้ผู้สอบทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูก หากเขามีความรู้ในเรื่องที่ออกข้อสอบไม่
                    ลวงผู้สอบ โดยใช้ความคลุมเครือของภาษามาทำให้เกิดการเบี่ยงเบนในผลการสอบ
 
 
                4. ความเป็นปรนัย ( Objectivity )
                หมายถึง ลักษณะของความชัดแจ้ง ไม่มีความคลุมเครือในคำถามหรือคำตอบที่ให้เลือก ผู้ให้คะแนนไม่มีโอกาสที่จะ
                ให้คะแนนโดยมีอคติหรือลำเอียง
 
 
                5. อำนาจในการจำแนก ( Discrimination Power )
                หมายถึง ลักษณะของความสามารถในการจำแนกคนที่มีความสามารถออกจากคนที่ไม่มีความสามารถ นั่นคือคนที่มี
                ความสามารถตอบถูก
 
 
                6. ความเฉพาะเจาะจง ( Specification )
                 หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตรงวัตถุประสงค์ในการวัดผล
 
 
                7. การให้เวลาที่เหมาะสม ( Speededness )
                หมายถึง แบบทดสอบที่ให้เวลาในการตอบแก่ผู้เข้าสอบเป็นเวลาเพียงพอที่ผู้เข้าสอบเกินกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้า
                สอบทั้งหมดสามารถทำข้อสอบได้เสร็จ
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 11192 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน