SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน

หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน, บทความ หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน, ตัวอย่าง หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์         หัวข้อ / รายละเอียดในการวิเคราะห์งาน
 
           หัวข้อหลักที่จะทำการศึกษาหรือวิเคราะห์งานตามโครงการหนึ่งๆ ควรครอบคลุมถึงลักษณะของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สภาพการณ์และองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของพฤติกรรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดอาจแยกพิจารณาได้เป็นข้อๆดังนี้
 
                1. ชื่อตำแหน่งงาน หมายถึง ชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกในวงงานนั้นๆ
 
                2. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ และความสัมพันธ์ของตำแหน่งงานนั้นกับหน่วยงาน
 
                3. ชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 
                4. วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
 
                5. คำสั่งและรายละเอียดในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และบุคคลในตำแหน่งนั้นต้องปฏิบัติ
 
                6. เงินเดือนหรือค่าจ้างและอัตราชั่วโมงการทำงาน
 
                7. สภาพการณ์ของการทำงาน
 
                8. รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดแยกพิจารณาเป็นวัน สัปดาห์ และเดือน รวมทั้งหน้าที่พิเศษจำแนกตามระยะ
                    เวลาที่ต้องปฏิบัติ
 
                9. คุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ที่ต้องมี
 
                10. ทักษะ ความถนัดทางธรรมชาติ และความสามารถที่ต้องมี
 
                11. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและโยกย้าย
 
                12. ข้อเท็จจริงทั่วๆไปและความเห็นประกอบ
 
 
            นอกจากหัวข้อดังกล่าวแล้ว ในการวิเคราะห์งานตามโครงการหนึ่งๆ อาจต้องเพิ่มเติมบางหัวข้ออีกก็ได้ เช่น ลักษณะความสมบูรณ์ทางร่างกายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมี รายละเอียดของการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ความยากง่ายของงาน ความริเริ่มและการใช้ดุลพินิจ เป็นต้น
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7990 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ