SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานสัมพันธ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานสัมพันธ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานสัมพันธ์, บทความ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานสัมพันธ์, ตัวอย่าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานสัมพันธ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์
 
 
 
ประเทศไทยมีกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ 2 ฉบับคือ

1. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518   วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้นายจ้างจัดตั้งสมาคมนายจ้าง และลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อแสวงและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้าง การจัดสวัสดิการและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนถึงให้ลูกจ้างจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเป็นองค์กรในการหารือในกิจการต่างๆกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรองดองให้การทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น

2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีตัวบทจำนวน 97 มาตรา โดยถูกตราขึ้นด้วยเหตุผลที่รัฐบาลและรัฐสภาเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในของเขตหน้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540

จำนวนผู้ชม 10483 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ