SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        การประเมินระหว่างการฝึกอบรมเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการทำงานขณะที่โครงการฝึกอบรม กำลังดำเนินงานอยู่ โดยผู้ประเมินจะเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลามาประเมิน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยที่การประเมินระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ต่อไปนี้
 
    1. พิจารณาและตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่า จะได้รับการตอบสนองหรือบรรลุความสำเร็จหรือไม่
 
    2. ทำให้ผู้จัดโครงการฝึกอบรมได้รับข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ให้สอดคล้องคล้ายกับความเป็นจริงหรือสภาพแวดล้อม
 
    3. ใช้ผลจากการประเมินประกอบการตัดสินใจดำเนินการขยายผลหรือล้มเลิกโครงการ
การประเมินโครงการระหว่างดำเนินงานเป็นงานที่ยาก เนื่องจากผู้ประเมินไม่ต้องการรบกวนกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ของโครงการ โดยเฉพาะงานฝึกอบรมที่ผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติงาน อาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งต้องรับผิดชอบงานต่างๆ อย่างมากมายอยู่แล้ว ผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมจึงต้องพยายามประเมินอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว แต่ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง และสามารถอ้างอิงได้ อย่างชัดเจน โดยเทคนิคที่นิยมนำมาใช้ประเมินโครงการระหว่างการดำเนินงานมี 3 แบบ (ดังภาพ 2.3 )ได้แก่
 
1.)  การทดลอง (Experiment)
 
            เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล โดยการสร้างสาเหตุขึ้นเพื่อสังเกตผลลัพธ์ โดยผู้ประเมินโครงการสามารถจัดโครงการให้เป็นสาเหตุและจัดการกระทำหรือการดำเนินกิจกรรมให้เป็นผล เพื่อเปรียบเทียบผลของโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design)  ที่นิยมใช้ 5 ลักษณะ คือ
 
        1.1 กลุ่มเดี่ยวทำการทดสอบก่อน – หลัง (One Group Pretest – Posttest Design)
 
        1.2 สองกลุ่มทำการทดสอบเปรียบเทียบก่อน – หลัง (Two Group Pretest – Posttest Design)
 
        1.3 กลุ่มเดียวอนุกรมเวลา (One Group Time Series Design)
 
        1.4 สองกลุ่มทำการทดสอบก่อน-หลังแบบสุ่ม (Randomized Two Groups Pretest-Posttest Design)
 
        1.5 สี่กลุ่มแบบสุ่มโซโลมอน (Randomized Solomon Four Groups Design)
 
2.)  การวิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis)
 
       การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงาน กิจกรรม ทรัพยากร และระยะเวลา โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบและประเมินโครงการ (Program Evaluation and Review Technique , PERT)  หรือการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติ (Critical Path Method, CMP)  ซึ่งนิยมใช้ในโครงการด้านกายภาพ และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่นการก่อสร้าง การผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ เป็นต้น แต่มิได้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมโดยตรง
 
3.)  การวัดประสิทธิภาพความครอบคลุม (Coverage Efficiency Measurement)
       การพิจารณาว่า โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพียงใด ซึ่งผู้ประเมินสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.3 : เทคนิคการประเมินระหว่างการดำเนินงาน    ดร.ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์  , การประเมินงานฝึกอบรม  หน้า30
 
         ปกติการประเมินระหว่างการดำเนินงาน จะเริ่มดำเนินการหลังจากนำแผนงานมาปฏิบัติ และอาจกระทำเป็นครั้งราวตามความเหมาะสมของระยะเวลานอกจากนี้ การประเมินระหว่างการฝึกอบรมอาจกระทำแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้ประเมินจะดำเนินการผ่านการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขั้นได้ทันเวลา หรือนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป
จำนวนผู้ชม 8505 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ