ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน

การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการที่มีการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ วางแผน และการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะตัดสินคุณสมบัติ คุณค่าหรือคุณภาพ ของสิ่งที่เราสนใจจากการวัดผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ  หมายถึง  การวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการควบคุมทีมงานดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การจัดการโครงการจะพิจารณาส่วนประกอบ 3 ขั้นตอน คือ
 
        -   การออกแบบและวางแผนโครงการ
 
        -   การดำเนินโครงการ
 
        -   การประเมินโครงการ
 
การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตลอดจนสรุปปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของปัญหาและสถานการณ์ ซึ่งเราสามารถประเมินโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ การประเมินก่อนการดำเนินงาน การประเมินขณะดำเนินงาน และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยปัจจัยที่ได้รับความสนใจในการประเมินโครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาของโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ และสภาวะแวดล้อมของโครงการ
 
การประเมินโครงการฝึกอบรม หมายถึง  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรมและจะเห็นได้ว่า การประเมินมีความสำคัญมากต่อการจัดการฝึกอบรม 2 ประการ คือ
 
        -   การประเมินจะบอกให้ทราบถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าโครงการใดควรจะดำเนินการต่อหรือยุบไป
 
        -   การประเมินจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยจุดแข็งหรือจุดอ่อนของโครงการ เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป
จำนวนผู้ชม 7789 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน