ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก, บทความ การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก, ตัวอย่าง การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 

การสรรหา :   ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา
 
 
ภารกิจที่สำคัญของการสรรหา คือ การใช้ความพยามยามในการแสวงหา และจูงใจบุคคลที่มีความสามารถ ทัศนคติ และคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่องค์การต้องการมาสมัครงาน การที่ผู้สมัครที่คาดหวังจะมาสมัครงานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหลายอย่าง เช่น ทัศนคติที่มีต่องาน ภาพพจน์ขององค์การการรับผู้เกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงานขององค์การ  และเงื่อนไขของสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นต้น
 
ปัจจัยที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จำแนกได้ 3 ประเภท คือ
 
 
ปัจจัยที่ 3  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสรรหาและควรนำมาพิจารณาประกอบการสรรหา ได้แก่
 
3.1  สภาพตลาดแรงงาน  การสรรหาจะได้รับผลกระทบจากสภาพตลาดแรงงานในสองลักษณะ ประการแรกคือ ถ้าในช่วงเวลาที่มีการสรรหานั้นแรงงานอาชีพที่ต้องการมีจำนวนมาก การสรรหาก็สามารถจูงใจผู้สมัครได้เป็นจำนวนมาก ยังผมให้องค์การมีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติได้เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนประการหลังนั้นจะพบว่าในบางช่วงแรงงานบางอาชีพขาดแคลนและมีการแข่งขันสูง ซึ่งสามารถดูได้จากดัชนีของโฆษณารับสมัครงาน การสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากผู้สมัครจำนวนน้อย ผู้สรรหาอาจต้องใช้วิธีการที่แยบยลมากขึ้น ในอันทีจะใช้ความพยายามเพื่อดึงดูดใจบุคลการที่มีคุณสมบัติดีมาสมัครงาน  และบางครั้งอาจจำเป็นต้องยืดเวลาออกไปเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครมาสมัครเพิ่มขึ้น
 
3.2  สภาพทางเศรษฐกิจ  ในที่นี้รวมถึงอัตราการว่างงานนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสรรหาพนักงานใหม่ กล่าวคือ ถ้าหากอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำ การเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานค่อนข้างดึงตัว การจูงใจคนที่มีคุณสมบัติดีมาทำงานก็ย่อมทำได้ยาก เพราะคนเหล่านั้นต่างมีงานทำอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้างถ้าสภาพการว่างงานมีมาก โอกาสเลือกคนเก่งๆ ก็อาจทำได้ง่ายขึ้นเพราะจำนวนผู้ต้องการทำงานทีมากนั่นเอง
 
3.3  กำลังแรงงานและสถานที่ตั้งของหน่วยงาน  กำลังแรงงาน (Labour force) และสถานที่ตั้งของบริษัทจะมีผลต่อจำนวนบุคคลที่ถูกจูงใจให้มาสมัครงาน ถ้าบริษัทตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม การสรรหาแรงงานที่ใช้แรงกาย (Blue- collar worker)  ย่อมจะเป็นเรื่องยากและลำบากกว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดแรงงาน การว่าจ้างอาจทำได้สะดวกกว่า
 
ข้อจำกัดข้างต้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในตัวผู้สมัคร ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การก็ตามล้วนส่งผลกระทบต่อการสรรหาบ่อยครั้งปัจจัยเหล่านี้จะจำกัดเสรีภาพในการสรรหา ทำให้ต้องมีการปรับแผนการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เผชิญในระหว่างดำเนินการสรรหา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สรรหาจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจได้รับ และเตรียมกลยุทธ์การดำเนินงานอันเหมาะสมเพื่อเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายเหล่านั้น
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 33674 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55399 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน