SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร

การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร, บทความ การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร, ตัวอย่าง การสรรหา : ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา ในด้าน ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การสรรหา :   ข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการสรรหา
 
 
 
ภารกิจที่สำคัญของการสรรหา คือ การใช้ความพยามยามในการแสวงหา และจูงใจบุคคลที่มีความสามารถ ทัศนคติ และคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่องค์การต้องการมาสมัครงาน การที่ผู้สมัครที่คาดหวังจะมาสมัครงานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหลายอย่าง เช่น ทัศนคติที่มีต่องาน ภาพพจน์ขององค์การการรับผู้เกี่ยวกับบรรยากาศในการทำงานขององค์การ  และเงื่อนไขของสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นต้น
 
ปัจจัยที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ จำแนกได้ 3 ประเภท คือ
 
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยภายในตัวผู้สมัคร
 
 
ผู้สมัครแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความพึงพอใจต่องานและองค์การแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละคน บางครั้งยังได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง และอื่นๆ ด้วย  องค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้สมัคร 2 ประการ คือ จะเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจที่มีต่องานและกำหนดวิธีการแสวงหางาน ดังนั้น การที่ผู้สมัครจะสนองตอบต่อการจูงใจขององค์การให้มาสมัครงานนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของตัวผู้สมัครเหล่านั้น
 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกงานในขณะที่กำลังศึกษาหรือทันทีที่จบการศึกษา จากการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สมัครที่ได้รับการศึกษาสูงและกลุ่มที่ได้รับการศึกษาต่ำ พบว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานดีกว่า ตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับงานไว้สูงกว่า และพยายามแสวงหาแหล่งงานที่เสนอเงินเดือนสูงและงานที่มั่นคงกว่า ถึงแม้ว่าการตัดสินใจเลือกสมัครงานด้วยเหตุผลดังกล่าวดูจะสมเหตุสมผล แต่เมื่อมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลพบว่าผู้ตัดสินในยังได้รับอิทธิพลจากโอกาสอันเหมาะและโชคดีที่เอื้ออำนวยในขณะนั้น นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาจะมีอคติค่อนข้างรุนแรงต่อหน่วยงานขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะชอบองค์การที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความมั่นคง
 
สำหรับวิธีการแสวงหางานของผู้สมัครนั้น ส่วนใหญ่จะดำเนินการคล้ายๆ กัน กล่าวคือจะสำรวจความสนใจในอาชีพ ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง ต่อจากนั้นจึงไปรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารทางวิชาชีพ องค์การจัดหางาน หรือแม้แต่ผู้ที่มีคุ้นเคยกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นเป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะสมัครงานที่ใด ซึ่งในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนการตัดสินใจ ผู้สมัครยังต้องหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานและความพึงพอใจของตนเอง
 
ตัวอย่าง คำถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนายจ้าง
 
1.     ขนาดของหน่วยงานตรงกับที่ฉันพอใจหรือไม่ อย่างไร
2.     สินค้าหรือการบริการของหน่วยงานตรงกับความสนใจของฉันหรือไม่อย่างไร
3.     สินค้าหรือบริการของหน่วยงานมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต เป็นต้น
 
ส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัคร เช่น
 
1.     ฉันชอบทำงานหนักเพียงใด
2.     ฉันต้องการทำงานอิสระหรือทำงานให้กับผู้อื่น
3.     ฉันต้องการทำงานใกล้บ้านหรือไกลบ้าน และเต็มใจจะย้ายที่ทำงานหรือไม่
4.     ฉันต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ เป็นต้น
 
โดยสรุปจะพบว่า คำตอบของผู้สมัครต่อคำถามต่างๆ จะสะท้อนให้เห็นทัศนคติ ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในการสมัครงานที่มีต่อองค์การ
 
 
หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงในบทต่อไปค่ะ  หรือ คลิกที่นี่     
จำนวนผู้ชม 19742 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ