SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล

กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, บทความ กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงาน : การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล
 
 
 
 
มาตรา 40    ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานในระหว่าง 24.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงาน หรือลดชั่วโมงทำงานได้ตามสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
 
 
บทบัญญัติข้างต้นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครองลูกจ้าง หญิงที่ทำงานในเวลาวิกาล ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพ อนามัย หรือความปลอดภัยทางเพศของลูกจ้างหญิงที่จะต้องเดินทางมาทำงานในระยะเวลาดังกล่าวหรืออยู่ทำงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นระยะเวลาที่อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานตรวจแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายที่จะสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานหรือลดชั่วโมงทำงานให้แก่ลูกจ้างหญิงนั้น
จำนวนผู้ชม 2486 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ