SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์       การประเมินโครงการฝึกอบรม เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ แต่หน่วยงานฝึกอบรมในหลายองค์การกลับมองข้าม หรือไม่สนใจที่จะติดตามผลโครงการฝึกอบรม โดยปฏิบัติตนเสมือนว่า ภารกิจของโครงการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเมื่อวิทยากรคนสุดท้ายบรรยายเสร็จ และจัดการกับค่าใช้จ่ายอย่างเรียบร้อย โดยสาเหตุที่ผู้ประเมินในองค์การไม่นิยมประเมินโครงการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
 
    1.)  มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับผลการฝึกอบรมมาก ทำให้ไม่สามารถวัดผลการฝึกอบรมได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพัฒนาการในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม
 
    2.)  ไม่สามารถหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลลัพธ์จากการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
 
    3.)  ไม่ทราบวิธีการในการวางแผน เก็บรวบรวม และประเมินข้อมูลที่ถูกต้อง
 
    4.)  ผู้บริหารไม่ต้องการข้อมูลจากการประเมินโครงการฝึกอบรม
 
    5.)  เกรงว่าผลการประเมินจะมีทิศทางและผลกระทบที่เป็นลบต่อโครงการและการดำเนินงานในอนาคต
 
    6.)  เสียเวลา แรงงาน และงบประมาณในการดำเนินงาน โดยไม่จำเป็น
 
    7.)  ไม่มีความจำเป็นสำหรับองค์การขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 
 
ลำดับที่
 
 
สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมิน
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
ไม่สามารถหาผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม
 
มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมมาก
 
ไม่ทราบวิธีการดำเนินงาน
 
เสียเวลา แรงงาน และงบประมาณ
 
เกรงว่าผลการประเมินจะมีทิศทางลบ
 
ไม่มีความต้องการจากผู้บริหาร
 
ไม่มีความจำเป็นสำหรับองค์การ
 
 
ตาราง : สาเหตุที่องค์การไม่นิยมประเมินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม , ดร.ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์  , การประเมินงานฝึกอบรม หน้า 21
 
 
                ซึ่ง สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540) กล่าวในหนังสือ  “การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดยสรุปว่า ปัญหาของการประเมินโครงการฝึกอบรม มิได้อยู่ที่เทคนิคการประเมินโครงการ แต่อยู่ที่ความต้องการ เหตุผลและความพร้อมในการประเมิน นอกจากนี้การกำหนดแนวทาง และวิธีการประเมินในช่วงเริ่มต้นของโครงการเป็นสิ่งจำเป็น  การบูรณาการการประเมินเข้ากับการพัฒนา และการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมตั้งแต่แรกเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติกันจนเป็นเรื่องปกติ การไม่ดำเนินการจะแสดงควาไม่ปกติของผู้บริหารโครงการ
 
 
จำนวนผู้ชม 3267 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ