SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดทำเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพ

การจัดทำเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพ, บทความ การจัดทำเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพ, ตัวอย่าง การจัดทำเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะทั่วไปของ Career Path
 
Career Path  หรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
 
เป็นการแสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ Career Path  ในลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่
 
-   การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” (Executive to Executive Level) :  เป็นการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งงานบริหารไปสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น เช่น .
 
 
 
-    การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” (Non Executive to  Executive Level) : เป็นการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานไปสู่ตำแหน่งงานบริหาร เช่น
 
 
-  การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งจากระดับ “พนักงาน”  สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส”  ( Non Executive to Non Executive Level) :  เป็นการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานไปสู่พนักงานที่มีระดับสูงขึ้น การเลื่อนตำแหน่งในลักษณะนี้อาจไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในเชิงของการบริหารในลักษณะของการวางแผน หรือการกำหนดกลยุทธ์ แต่หน้าที่งานจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของการสอนหรือเสนอแนะวิธีการทำงานให้กับพนักงานที่มีระดับหรือชั้นน้อยกว่า เช่น
 
 
 
 
แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer)  หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งตำแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ย่อมได้ แต่หน้าที่และความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ ซึ่ง Career Path ในลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
 
-    การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน :  พนักงานยังคงปฏิบัติงานอยู่ภายในฝ่ายหรือหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งตำแหน่งงานจะเรียกชื่อเหมือนเดิม โดยของเขตหน้าที่งานอาจจะสับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เช่น
 
 
-    การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงานกัน : พนักงานไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ภายในฝ่ายหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งตำแหน่งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง แต่ขอบเขตหน้าที่งานจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เช่น
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
จำนวนผู้ชม 19647 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ