SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, บทความ ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, ตัวอย่าง ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 
 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การ  ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้
 
1. ช่วยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการประเมินผลจากการใช้การบริหาร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตามปกติจะกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนเป็นระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งอาศัยผ่านกระบวนการยุทธศาสตร์การวางแผน เจ้าหน้าที่ผู้วางแผนทรัพยากรมนุษย์มีขีดความสามารถพัฒนาหน้าที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ จะมีความเหมาะสมกับการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
2.  ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานทั้งด้านกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์และวัตถุประสงค์ขององค์การในอนาคต เพราะว่า องค์การจะต้องมีการพัฒนา และขยายการดำเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ในขณะเดียวกันทางด้านกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการวางแผนควบคู่ และให้มีความสอดคล้องกับการวางแผนการดำเนินงานขององค์การในอนาคต กล่าวได้ว่า องค์การจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ และสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.  ช่วยให้ประสบผลสำเร็จด้านการประหยัดในการจ้างบุคลากรใหม่ เป็นระบบการควบคุมอัตราจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนตำแหน่งงานภายในองค์การ เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดำเนินการจ้างบุคลากรใหม่ตามยุทธศาสตร์การวางแผนดำเนินงานควบคู่กับการวางแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย์  เพราะการจ้างบุคลากรใหม่แต่ละบุคคลเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้องค์การมีต้นทุนการผลิต หรือการบริหารที่สูงขึ้น ดังนั้นองค์การจะจ้างบุคลากรใหม่ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความคุ้มทุนเป็นหลัก โดยต้องดำเนินการจ้างบุคลากรใหม่ตามแผนการดำเนินงาน และแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยประหยัด คล่องตัว ตรงตามวันที่ต้องการใช้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
 
4.  ช่วยกระจายข่าวสารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยงานกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานอื่นภายในองค์การให้ได้รับข่าวสารความต้องการทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานขององค์การในอนาคต จะสามารถช่วยให้บุคลากรขององค์การ และบุคคลภายนอกที่สนใจมาสมัครเข้าทำงาน เมื่อถึงโอกาสที่องค์การมีการประกาศรับสมัครบุคลากร นับได้ว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งการดำเนินงาน และการับรับสมัครบุคลากรขององค์การไปพร้อมกันในขณะเดียวกัน
 
5. ช่วยประสานงานโปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน เช่น การยืนยันแผนการปฏิบัติการ และความต้องการในการจ้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีผลในทางปฏิบัติเป็นจริง เพื่อทำให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการวางแผนการดำเนินงานขององค์การในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
จำนวนผู้ชม 44534 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ