SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map

ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map, บทความ ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map, ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดทำ Training & Development Road Map, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 
1.   การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
 
        การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำ Training& Development Road Map  เพื่อนำมากำหนดหลักสูตรสำหรับตำแหน่งงาน ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลจะแตกต่างกันจากการจัดทำ Annual Training Development Plan  เนื่องจากการจัดทำ Training & Development Road Map จำเป็นต้องคำนึงข้อมูลด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งงานนั้นๆ ประกอบด้วย ซึ่งการจัดทำ Training& Development Road Map  จะกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไป โดยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามตัวอย่างต่อไปนี้
 

 
2.  การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงาน
 
การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานตามลักษณะของ Training& Development Road Map มีหลักการพิจารณาว่าปัจจุบันทำงานอะไร และจะทำงานนั้นๆ ให้ได้ดีอย่างไร เป็นการพัฒนาความสามารถและผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Potential)  ของพนักงานในอนาคต ทั้งนี้สามารถให้ข้อมูลด้านลักษณะงาน โดยสามารถใช้ Job Description ของตำแหน่งงานที่จัดทำขึ้นมาเป็นแนวทางในการกำหนดลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งควรกำหนดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตามระยะเวลาการทำงานของพนักงานนับตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาดำรงตำแหน่ง และหลังจากที่พนักงานดำรงตำแหน่งนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 1,2,3,4 และ 5 ปี ตามลำดับ โดยสามารถจัดแบ่งหลักสูตรหรือโปรแกรมเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 
·   หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับระดับพนักงาน (Non Executive Level)
 
·   หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (Executive Level) : จะแบ่งตามระดับของผู้บริหาร ได้แก่
 
1.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น      เช่น ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  หัวหน้าแผนกเป็นต้น
2.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง  เช่น ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการอาวุโส เป็นต้น
3.  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง     เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ  เป็นต้น
 
โดยทั่วไปหลักสูตรการอบรมและพัฒนาที่จัดให้กับระดับพนักงานและระดับผู้บริหารนั้นสามารถกำหนดเป็น 3 โปรแกรมหลัก เช่นเดียวกับการกำหนดโปรแกรมเพื่อจัดทำ Annual Training & Development Plan ดังนี้
 
1.  โปรแกรมทั่วไป :  สำหรับพนักงานทุกคน  ทุกระดับตำแหน่งงาน
 
2.  โปรแกรมด้านการบริหาร :  สำหรับผู้บริหาร และพนักงานบางตำแหน่ง ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ระดับผู้บริหารจะมี
     โปรแกรมด้านการบริหารมากกว่าระดับพนักงาน
 
3.  โปรแกรมด้านเทคนิค :  จะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
 
        รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมจะไม่ขอกล่าวถึง เนื่องจากได้กล่าวถึงไว้แล้วในช่วงของการจัดทำ Annual Training& Development
 
        การจัดทำ Training & Development Road Map ของตำแหน่งงานควรกำหนดเป็นภาพใหญ่ หรือแผนแม่บท (Master Plan) ก่อน โดยระบุโปรแกรมหรือหลักสูตรของปีที่1  (ตั้งแต่เริ่มเข้างาน หรือเริ่มดำรงตำแหน่งงาน) และในปีถัดไปรวมเป็นระยะเวลา 5 ปีและเมื่อได้แผนแม่บทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ซึ่งเป็นแผนดำเนินการในรายละเอียดสำหรับการกำหนดโปแกรมหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นไปใช้ปฏิบัติภายในองค์กร
ขอให้ท่านพิจารณาตัวอย่างการจัดทำ Training & Development Road Map  ทั้งแผนแม่บท (Master Plan)  และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ดังต่อไปนี้
 
ตัวอย่าง : การกำหนด   Training & Development Road Map  - แผนแม่บท (Master Plan)
 

 

 
 

 

3. การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล
 
 การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training & Development Plan) จะถูกกำหนด   Training & Development Road Map  ของตำแหน่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้พิจารณาว่าพนักงานผู้นั้นดำรงตำแหน่งงานใด โดยให้ยึดถือ Road Map  ของตำแหน่งงานที่ได้กำหนดขึ้น และหากกรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)  และการโอนย้าย (Job Rotation)  ก็จะยึดถือ Road Map  ของตำแหน่งงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไป
 
ดังนั้นขั้นตอนการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานบุคคลด้วย วิธีการ Training & Development Road Map  จะไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเหมือนกับการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลด้วยวิธีการจัดทำ Annual Training & Development Plan เพียงแต่ว่าจะให้กำหนดตำแหน่งงานของบุคคลนั้นให้ชัดเจนก่อนก็สามารถนำมาจัดทำ Training & Development Road Map  ของพนักงานเป็นรายบุคคลได้
 
ตัวอย่างเช่น :  นาย A  เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย ฝ่ายขายและตลาด ทั้งนี้การจัดทำ Training & Development Road Map  ของ นาย A ให้ยึดตาม Training & Development Road Map ของพนักงานบุคคลที่ถูกกำหนดขึ้น
 
 
4. การดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา
 
 ขอให้ผู้สนใจศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาโดยวิธีการ Annual Training  & Development  Plan  ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากวิธีการจะไม่แตกต่างกัน
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
 
จำนวนผู้ชม 89542 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ