SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        ปกติการประเมินโครงการฝึกอบรมที่นิยมปฏิบัติกันในวงการฝึกอบรมคือ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction)  ของผู้เข้ารับการอบรมว่าพอใจในมิติต่างๆ ของการฝึกอบรมหรือไม่ ได้รับความรู้มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการดำเนินงาน ตลอดจนไม่มีแรงผลักดันให้ผู้จัดการอบรมต้องทำการประเมินที่สมบูรณ์และเป็นรูปธรรม ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจึงไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจน มีแต่เพียงความประทับใจ และในหลากกรณีอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ในความจริง Robinson (1989) กล่าวว่า การประเมินโครงการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
 
1. ตรวจสอบว่า การฝึกอบรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดหรือไม่
 
2. ค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขของการฝึกอบรม เช่นวิธีการดำเนินการ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร และตารางเวลา เป็นต้น
 
3. ตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโครงการกับประโยชน์ หรือคุณค่าที่ได้รับ
 
4. วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด
 
5. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการฝึกอบรมในอนาคต เช่นเหตุผลที่บุคคลต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม และความประทับใจในโครงการฝึกอบรม เป็นต้น
 
 
 
 
 
ภาพ : วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรม   ดร.ณัฎพันธ์ เขจรนันทน์  , การประเมินงานฝึกอบรม  หน้า 20
 
 
        ซึ่ง ชูชัย สมิทธิไกร (2540) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการฝึกอบรมจะเห็นได้ว่า การประเมินมีความสำคัญมากต่อการจัดการฝึกอบรม 2 ประการ คือ การประเมินจะบอกให้ทราบถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าโครงการใดควรจะดำเนินการต่อไปหรือยุบไป และการประเมินจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
จำนวนผู้ชม 5331 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ