SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ (ITDP) : การดำเนินการและคิดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ (ITDP) : การดำเนินการและคิดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ (ITDP) : การดำเนินการและคิดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา, บทความ ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ (ITDP) : การดำเนินการและคิดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา, ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำ (ITDP) : การดำเนินการและคิดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการฝึกอบรม/พัฒนา
 
การดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกรณีที่เป็นวิธีการ : จัดฝึกอบรมทั้งภายในและ/หรือภายนอกในลักษณะของ In – House / Public Training จะเป็นขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆรวมทั้งการติดต่อกับวิทยากรสำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ควรมีการจัดทำปฏิทินสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดยกำหนดว่าควรมีการจัดทำปฏิทินสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดยกำหนดไว้ว่าควรมีการจัดฝึกอบรมเรื่องอะไรและช่วงเวลาใด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมและเป็นการประมาณการ (Forecast) งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรให้กับพนักงาน
 
 
นอกเหนือจากวิธีการฝึกอบรมให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใน (In – House Training ) หรือการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) แล้วยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะเสริมและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น ได้แก่วิธีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นต้น ซึ่งหัวหน้าจะเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาให้พนักงาน มีความสามารถและศักยภาพดีขึ้น
 
การติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา
 ลักษณะการติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
 
1.     การติดตามผลการจัดโปแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน เป็นการติดตามผลหลังจากการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมสิ้นสุดลง ซึ่งจะมีการจัดทำแบบสำรวจผลการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่สำคัญได้แก่
        1.)  วิทยากร :  ความชัดเจนในการถ่ายทอด การยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม การควบคุมกิริยาท่าทาง น้ำ
                               เสียงและอารมณ์ในขณะที่บรรยาย
        2.)  สถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบ : ความพร้อมและความสะดวกสบายของสถานที่ อุปกรณ์ รวมทั้งการจัด
                             เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ตลอดจนการต้อนรับและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
 
2.     การติดผลการปฏิบัติงานภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะๆ ซึ่งหัวหน้างานต้องเป็นผู้สังเกตและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  แก่พนักงาอย่างจริงใจและตรงไปตรงไปตรงมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมและความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน
 
หมายเหตุ
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาด้วยวิธีการดังกล่าว พบว่าไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กรและด้านลักษณะงานอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่หลายต่อหลายองค์กรจะจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลโดยการใช้เฉพาะแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเท่านั้น ซึ่งมีผลทำให้โปรแกรมหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นไม่ได้ตอบสนองต่อความจำเป็นที่แท้จริงของพนักงาน หน่วยงาน และองค์กรเท่าที่ควร
 
ดังนั้นการจัดทำ Training & Development Road Map จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการกำหนดโปแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้หมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ รวมทั้งตอบสนองความจำเป็นของหน่วยงานและลักษณะงาน ตลอดจนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  ของพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดทำ Training & Development Road Map
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
จำนวนผู้ชม 5959 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ