SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ

HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ, บทความ HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ, ตัวอย่าง HRP : ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์HRP : กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาวัตถุประสงค์ด้านการขยายหรือการชลอการเจริญเติบโตขององค์การ
(Determine organizational growth/retrenchment objectives)
 
 
กิจกรรมหลักของขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนแม่บทของการวางแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานทั้งหมด เป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต ไม่ว่าเป็นการขยายหรือชะลอการเจริญเติบโตจะมีรายละเอียดปรากฏในรูปของยอดขาย ส่วนครองตลาด การลงทุน การขยายตลาดหรือสายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป้าหมายเหล่านี้ย่อมเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้กลังคนในองค์การ คือถ้าองค์การมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มบริหารให้มากขึ้นภาในระยะเวลาอันสั้น องค์การจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงรุก อาจจะเพิ่มจำนวนพนักงาน หรือฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ปฏิบัติงานทีมีอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ พอที่จะปฏิบัติงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การเผชิญกับสภาวะตลาดที่ซบเซาและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจลดการผลิตแผนทรัพยากรมนุษย์ อาจต้องเลิกมาตรการการเลิกจ้างงาน ขณะเดียวกันต้องรักษาภาพพจน์ขององค์การไว้ด้วย ไม่ว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นไปในลักษณะใด จะต้องได้รับการตอบสนองจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ดังภาพสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
ภาพ : ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การกับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
รายละเอียดในแผนภาพ ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ จะทำให้ทราบว่าในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด อย่างไร จึงจะช่วยให้องค์การ ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 
 
 
จำนวนผู้ชม 9813 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ