SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ITDP) : การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ITDP) : การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ITDP) : การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล, บทความ ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ITDP) : การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล, ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ (ITDP) : การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training & Development) จะถูกกำหนดขึ้นภายหลังจากการกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานประจำปี (Annual Training & Development Plan)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลนั้นจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักได้แก่
 
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคล
    เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของพนักงานรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap) ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตลอดจนทัศนคติ เป้าหมาย และความคาดหวังของพนักงานโดยสามารถหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้จากวิธีการดังต่อไปนี้
 
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน : ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน หลักที่สำคัญ ได้แก่
1.  ปัจจัยที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (Performance) ทั้งนี้การกำหนดปัจจัยดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปัจจัยที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ กล่าวคือ
 
        -  ปัจจัยวัดความสามารถในการทำงาน (Competency) โดยเน้นการวัดพฤติกรรมการทำงาน (Behavior) ที่ประกอบ
           ไปด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill)  และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
 
        -  ปัจจัยวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในการทำงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ที่ได้จาก
           การทำงาน (Output/Outcome) ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนในเชิงของตัวเลขที่เป็นรูปธรรม เช่น ยอดขาย ผลกำไร
           หรือความรวดเร็วในการจัดทำเอกสาร เป็นต้น
 
        -   ปัจจัยผสม (Mixed Factors) เป็นการวัดทั้งปัจจัยด้านความสามารถ (Competency) และปัจจัยอาจแตกต่างกันตาม
            ลักษณะงานและระดับตำแหน่งงานโดยส่วนใหญ่หลายต่อหลายองค์กรนิยมวัดผลการปฏิบัติงานด้วยปัจจัยผสม 
             เนื่องจากสามารถประเมินผลการทำงานได้ทั้งพฤติกรรมที่เสี่ยงออกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 
2.  แนวทางในการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development  Guidances : IDGs) เป็นส่วนสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถึง
 
      -   จุดดีหรือจุดแข็ง  (Strength)
      -   จุดที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง (Weakness)
      -   แผนงานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้าเพื่อการพัฒนาความสามารถในการ ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
 
 
  •  แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้จัดทำและแจกแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล โดยจะต้องระบุหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้สำรวจไว้แล้วในขั้นตอนของการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของตำแหน่งงานโดยกำหนดเป็น  3 หัวข้อหลัก ดังนี้
                    1.     โปรแกรมทั่วไป
                    2.     โปรแกรมด้านการบริหาร
                    3.     โปรแกรมด้านเทคนิค
 
นอกจากนี้ในแบบฟอร์มการสำรวจฯ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนาที่ต้องการและจำเป็นเพิ่มเติม  พร้อมทั้งระบุวิธีการพัฒนา  รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
ตัวอย่าง  แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
ขอให้ท่านระบุหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาความจำเป็นและเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
 
1.  ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อ – นามสกุล
xxx
ตำแหน่งงาน
พนักงานงานขาย
ฝ่าย/แผนก
ฝ่ายขายและการตลาด
ชื่อ – นามสกุล /  ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
xxx
ผู้จัดการขายอาวุโส
 
2. กรุณาระบุหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จำเป็น
 
หลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรม/พัฒนาฯ
จำเป็น
ไม่จำเป็น
โปรแกรมทั่วไป
1. การสื่อสารข้อความ
/
 
2. จิตสำนึกในการบริหาร
/
 
โปรแกรมด้านการบริหาร
1. การวางแผนปฏิบัติการ
 
/
2. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
/
 
โปรแกรมด้านเทคนิค
1. ทักษะการเสนอขาย (Sales Skill)
/
 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
/
 
 
 
 
 
 
3. กรุณาเสนอแนะหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จำเป็นเพิ่มเติม
 
หลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรม
แนวทางการพัฒนา
เหตุผลความจำเป็น
โปรแกรม Access สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
การจัดฝึกอบรม
ลักษณะงานต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลการขายสินค้าให้กับลูกค้า
ลักษณะของ Product
การสอนงาน
การให้คำปรึกษา
ยังมีความไม่เข้าใจ
Product ของบริษัทอย่างลึกซึ้ง
วัฒนธรรมองค์กร
การจัดฝึกอบรม
การให้คำปรึกษาแนะนำ
ยังมีความไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมของบริษัทอย่างลึกซึ้ง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 
หมายเหตุ :  แนวทางการพัฒนา ได้แก่
 
-  การฝึกอบรม                                        -   การฝึกอบรม                                       -  การสอนงาน
-  การใช้ระบบพี่เลี้ยง                              -  การให้คำปรึกษาแนะนำ                      -  การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
 
·        แบบวิเคราะห์หาช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Assessment)  :  เป็นการประเมินความสามารถของตำแหน่งงาน (Expected Competency)  เพื่อสรุปความสามารถของพนักงานที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับความสามารถที่ต้องปรับปรุง
 
ขอให้พิจารณาวิธีการวิเคราะห์หาช่องว่างของความสามารถ (Competency  Gap Assessment)  จากบทที่ผ่านมา
 
3.2  การวิเคราะห์หาหลักสูตรหรือโปแกรมที่จำเป็นสำหรับพนักงานรายบุคคล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของพนักงานรายบุคคลที่รวบรวมได้ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดโปรแกรมหรือหลักสูตรที่จำเป็นและควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขอให้พิจารณาจากข้อมูลที่สรุปได้ของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคลตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
 
 
ชื่อ - นามสกุล
xxx
ตำแหน่ง
พนักงานขาย
 
ข้อมูลด้านบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
แบบวิเคราะห์หาช่องว่างของความสามารถ
ระดับ B :  ผลงานดี (ผลงานเกินกว่าเป้าหมายหรือความคาดหวังที่กำหนด)
- การสื่อสารข้อความ
- จิตสำนึกในการให้บริการ
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- ทักษะการเสนอขาย
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- โปรแกรม ACESS
- ลักษณะของ Product
-  วัฒนธรรมองค์กร
-  การสื่อสารข้อความ
- ทักษะการเสนอขาย
 
 หลังจากนั้นให้เปรียบเทียบโปรแกรมหรือหลักสูตรของพนักงานรายบุคคลกับโปรแกรมหรือหลักสูตรของตำแหน่งงาน ทั้งนี้เนื่องจากว่าบางครั้งโปรแกรมหรือหลักสูตรที่พนักงานอยากที่จะให้มีการจัดอบรมหรือพัฒนา อาจมิใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งการกำหนดโปรแกรมหรือหลักสูตรที่ดีนั้นควรพิจารณาจากความจำเป็น (Need)  มากกว่า ความต้องการ (Want)  ของพนักงาน เพราะมิฉะนั้นและจะทำให้องค์กรไม่สามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้
 
ขอให้พิจารณาตัวอย่างการเปรียบเทียบโปรแกรมหรือหลักสูตรของตำแหน่งงาน กับโปรแกรมหรือหลักสูตรของพนักงานรายบุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
 
ชื่อ - นามสกุล
xxx
ตำแหน่ง
พนักงานขาย
 
โปรแกรมสำหรับตำแหน่งงาน
โปแกรมสำหรับพนักงาน
Want
Need
- การทำงานเป็นทีม
- การสื่อสารข้อความ
 
/
- การสื่อสารข้อความ
- จิตสำนึกในการให้บริการ
 
/
- การติดต่อประสานงาน
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
/
 
-  จิตสำนึกในการบริหาร
- ทักษะการเสนอขาย
 
/
-  ทักษะการเสนอขาย
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
/
 
- การโน้มน้าวชักจูง
- โปรแกรม ACESS
/
 
- ลักษณะของ Product
- ลักษณะของ Product
 
/
- วัฒนธรรมองค์กร
-  วัฒนธรรมองค์กร
 
/
 
รวม 8 โปรแกรม/ หลักสูตร
รวม 8 โปรแกรม/ หลักสูตร
(Want = 3 Need = 5)
 
 

สรุป : 
โปรแกรม/หลักสูตรที่จำเป็นต้องรับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาของคุณ xxx  ได้แก่
  1.  การสื่อสารข้อความ
  2. จิตสำนึกในการให้บริการ
  3. ทักษะของการเสนอขาย
  4. ลักษณะของ Product
  5. วัฒนธรรมองค์กร
 
โปรแกรม/ หลักสูตรที่ไม่จำเป็นของคุณ xxx  เนื่องจากเป็นความต้องการ (Want)  ของพนักงาน ได้แก่
  1. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. โปรแกรม ACESS
โปรแกรม/หลักสูตรที่ไม่จำเป็นของคุณ xxx  เนื่องจากระดับความสามารถปัจจุบันมากว่าระดับความสามารถที่ คาดหวัง ได้แก่
  1. การทำงานเป็นทีม
  2. การติดต่อประสานงาน
  3. การโน้มน้าวชักจูง

 

 

 

 
จำนวนผู้ชม 19787 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ