SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรมฯ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์            การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีขึ้นเพื่อการตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตลอดจนสรุปปัญหาหรืออุปสรรค์ที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างราบรื่น เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของปัญหาและสถานการณ์  โดยปกติเราสามารถประเมินโครงการฝึกอบรมฯตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ดังต่อไปนี้
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ก่อนการดำเนินงาน (Pre Evaluation Program or  Exploring Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินจะทำการประเมิน ก่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร  เพื่อการดำเนินงาน ที่ราบรื่น
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ขณะดำเนินงาน (Process Evaluation Program or  Monitoring Evaluation Program or  Formative Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินขณะดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้สามารถแก้ไข และปรับปรุงให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการ หรือสอดคล้องกับสถานการณ์
  1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation Program or Summative Program or Impact Evaluation Program)
            ผู้ประเมินจะทำการประเมินผลการดำเนินงานภายหลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมฯ ว่า ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และมีประสิทธิภาพเพียงใด สมควรขยายผลหรือดำเนินโครงการใหม่หรือไม่ และต้องปรับปรุงโครงการอย่างไรบ้าง ตลอดจนติดตามผล (Follow Up) ถึงผลระยะยาวและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
จำนวนผู้ชม 3724 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ