SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP)

รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP), บทความ รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP), ตัวอย่าง รูปแบบและขั้นตอนการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์รูปแบบการจัดทำ Individual Training & Development Plan มีดังนี้
 
    1.  การจัดทำ  Annual Training & Development  Plan
 
    2.  การจัดทำ Training & Development  Road Map
 
 
การจัดทำ Annual Training & Development Plan
 
Training & Development Plan หรือแผนการฝึกอบรมและพัฒนาที่กำหนดขึ้นสำหรับพนักงานประจำปี (Annual Plan) ตามความจำเป็น (Need)  มากกว่าความต้องการ (Want)  ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนให้ดีขึ้น ซึ่งจะเน้นถึงการฝึกอบรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  (Performance)  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น (Potential) ทั้งนี้การจัดทำ Training & Development Plan  ให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 
 
การจัดทำ Training & Development  Road Map
 
ลักษณะทั่วไป
 
-  Training & Development Road Map หรือ  แผนที่เส้นทางเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนา” หรือ “เส้นทางความก้าวหน้าในการฝึกอบรมและพัฒนา” หรือ “แผนที่การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน”  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงโปรแกรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานที่เข้ามาทำงานจนกระทั่งพนักงานผู้นั้นลาออกจากองค์กรไป ดังภาพต่อไปนี้
 
 
-    เป็นแผนที่ระบุว่าพนักงานที่ดำรงตำแหน่งงานนั้นๆ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในโปรแกรมหรือหลักสูตรใดภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ควรเกิน 5 ปี และหลังจากนั้นจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอีกครั้ง
 
-    เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ (Competency)  ในการปฏิบัติงานของพนักงานในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ (Potential)  สำหรับเตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
 
-    เป็นแผนฝึกอบรมแลพัฒนาพนักงานที่บ่งบอกว่าในแต่ละตำแหน่งจะต้องได้รับการอบรมหรือการพัฒนาด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรใด และจะต่อเนื่องต่อไปด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรใด
 
-    เป็นแผนฝึกอบรมและพัฒนาที่ถูกวิเคราะห์ขึ้นสำหรับตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกคนและทุกระดับ
 
-    มีลักษณะที่แตกต่างจาก Annual Training & Development Plan เนื่องจากการจัดทำ Annual Training & Development Plan จะเน้นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามความจำเป็น (Need)  ของพนักงานซึ่งเป็นแผนประจำปี โดยไม่ได้มองถึงการเตรียมความพร้อมของการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานต่อเนื่องสำหรับปีถัดไป แต่การจัดทำ Training & Development Road Map  เป็นการกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานกับองค์กรตั้งแต่ปีแรกและต่อเนื่องในปีถัดไปตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย :  คุณอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7448 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ