SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคล: ลักษณะทั่วไปและประโยชน์

การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคล: ลักษณะทั่วไปและประโยชน์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคล: ลักษณะทั่วไปและประโยชน์, บทความ การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคล: ลักษณะทั่วไปและประโยชน์, ตัวอย่าง การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคล: ลักษณะทั่วไปและประโยชน์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะทั่วไป
 
        -    Individual Training & Development Plan (ITDP)  หรือ แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล
            เป็นแผนที่กำหนดขึ้นมาว่าพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
             และความสามารถ (Abilities) หรือ “KSAs” ในด้านใดบ้าง เช่น การทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน ความเป็น
            ผู้นำ เป็นต้น
 
        -    เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission)  เป้าหมาย (Gold)  และกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy)  ของ
            องค์กร
 
        -   หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่แตกต่างกันการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training&
             Development Plan) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคเฉพาะด้านย่อมจะแตกต่างกัน
 
        -    ในปัจจุบันการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลจะอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของพนักงาน
             (Individual Training & Development Plan Based on Competency)
 
        -   ตอบสนองความจำเป็น (Need)  ในการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานมากกว่าความต้องการ (Want)  ของ
            พนักงาน
 
        -    เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมและพัฒนาที่องค์การกำหนด
            ขึ้น
 
ประโยชน์ของการจัดทำ ITDP
 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำ Individual Training & Development Plan (ITDP) มีดังนี้
 
        -    ทำให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถในการทำงาน ซึ่ง “พนักงาน” เหล่านั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งใน
             ทรัพย์สินที่สำคัญในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Capital) ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
             Asset)  ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลายองค์กรจึงพยามหา
             แนวทางและวิธีการพัฒนาและปรับปรุง ความสามารถ (Competency) ของพนักงานให้ดีขึ้น
 
        -   เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานให้น้อยลงเนื่องจากพนักงานตระหนักว่าองค์กรให้ความ
            สำคัญต่อการพัฒนาพนักงานใหม่ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานซึ่งจะทำให้พนักงานรับ
            รู้ว่าองค์กรได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้
            พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป
 
        -   เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังคน โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
            เป็นระบบอยู่เสมอ จะทำให้องค์กรมีกำลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือโอนย้ายไปยัง
            หน่วยงานต่างๆ ได้ทันที
 
        -   ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของหน่วยงาน
            เนื่องจากการจัดทำ  Individual  Training & Development Plan จะทำให้องค์กรทราบว่าควรจัดฝึก
            อบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลในช่วงเวลาใด และเป็นหลักสูตรใดเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายด้าน
            การฝึกอบรมที่เกิดขึ้น
 
จำนวนผู้ชม 4648 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ