SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมิน Competency ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ : ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลจากการประเมิน Competency

การประเมิน Competency ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ : ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลจากการประเมิน Competency | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมิน Competency ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ : ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลจากการประเมิน Competency, บทความ การประเมิน Competency ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ : ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลจากการประเมิน Competency, ตัวอย่าง การประเมิน Competency ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ : ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลจากการประเมิน Competency, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        หลังจากมีการวิเคราะห์หาช่องว่างหรือความแตกต่างของ Competency  ของตำแหน่งงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการหาข้อสรุปของการประเมินว่าพนักงานผู้นั้นควรปรับปรุง Competency  ในด้านใดบ้างโดยพิจารณาว่ามี Competency ตัวใดที่มีค่าติดลบ ซึ่งหมายถึงพนักงานมีระดับความสามารถในการทำงานในปัจจุบัน (Actual Competency) น้อยกว่าระดับความสามารถที่คาดหวัง (Expected Competency ) ซึ่ง Competency ตัวนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของ Competency  แต่ละตัวจากน้ำหนักของ Competency ที่กำหนดขึ้น
 
 
 
ตัวอย่าง
 
ผู้ถูกประเมิน  : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 
Competency
น้ำหนัก
ช่องว่างความสามารถ
ลำดับความสำคัญ
การสื่อสาร (C)
15
-2
2
ความเป็นผู้นำ(M)
10
-1
4
การเจรจาต่อรอง(F)
15
-1
3
การให้คำปรึกษา(F)
20
-2
1
การทำงานเป็นทีม(C)
10
+1
-
การแก้ไขปัญหา(M)
15
 0
-
การโน้มนามชักจูง(F)
15
 0
-
 
คำอธิบาย
 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการให้คำปรึกษาเป็นอันดับแรก เพราะน้ำหนักของการให้คำปรึกษามีน้ำหนักมากเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีช่องว่างความสามารถของ Competency ในปัจจุบันกับ Competency ที่คาดหวังเท่ากับ 2 คะแนน
 
สำหรับเรื่องถัดไปที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาได้แก่  การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และความเป็นผู้นำ โดยพิจารณาจัดลำดับจากช่องว่างของความสามารถกับน้ำหนักของ Competency ในแต่ละตัว
 
ข้อเสนอแนะ
 
หลังจากที่สรุปผลการประเมินความสามารถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปหัวข้อการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานในหน่วยงานทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมประจำปี
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือ Career Development in Practice
โดย : คุณอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
จำนวนผู้ชม 7795 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ