SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสประจำปี

การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสประจำปี | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสประจำปี, บทความ การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสประจำปี, ตัวอย่าง การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสประจำปี, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        ในทางปฏิบัติแล้ว หลายองค์การมุ่งเน้นการนำเอาผลการปฏิบัติงานที่ได้ไปใช้เฉพาะการปรับค่าจ้างเพียงอย่างเดียว หรืออาจจะนำไปใช้ในการจ่ายโบนัสเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผลการปฏิบัติงานที่ได้นั้น สามารถนำไปใช้ได้ในอีกหลายๆเรื่อง เช่น การพัฒนาฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร หรือใช้ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการประเมินศักยภาพขององค์การได้อีกด้วย โดยดูว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ช่วยกันสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์การจริงๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การต่อไป
 
        การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับค่าจ้างประจำปี จะต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้
 
1.   การประเมินผลการปฏิบัติงานคือการเปรียบเทียบระดับผลของงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าอยู่ในระดับใด
 
2.   การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องทำอย่างอิสระไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างมาเกี่ยวข้อง เช่น มีระดับผลงาน
      ดีมาก หรือ  A กี่คน ถ้าทุกคนทำดีหมดทุกคนควรจะมีสิทธิได้ผลงานดีมากหรือผลงานระดับ A หมด
 
3.   ผลงานที่ได้มาเป็นผลงานที่น่าเชื่อถือ ไม่มีการปรับปรุงในภายหลัง เพราะผลงานที่ได้มาจากระบบที่มีการกระจายเป้า
     หมายจากระดับองค์การลงมาสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 
ดังนั้น เมื่อได้ผลการปฏิบัติงานมาแล้ว ควรจะดำเนินการในการปรับค่าจ้างประจำปีดังนี้
 
1.   ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมผลการปฏิบัติงานจากหลายๆหน่วยงาน
 
2.   แยกผลงานออกตามระดับพนักงาน เช่น ระดับจัดการ ระดับบังคับบัญชา ระดับปฏิบัติการ หรืออาจแยกตามระดับหรือ
      เกรดที่องค์การนั้นๆ ใช้อยู่ โดยไม่สนใจว่าพนักงานคนนั้นจะอยู่หน่วยงานใด
 
3.   แยกงบประมาณการปรับค่าจ้างประจำปีที่ได้กำหนดไว้ออกตามกลุ่มหรือระดับพนักงาน
 
4.   กำหนดเปอร์เซ็นการปรับค่าจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะงานของกลุ่มนั้นๆ โดยให้จำนวนเงินใกล้เคียงกับงบประมาณที่
      กำหนดไว้มากที่สุด
 
5.   ตรวจสอบงบประมาณโดยรวมว่าขาดหรือเกินหรือไม่
 
6.   นำเสนอให้ที่ประชุมของฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติ
 
สำหรับการจ่ายโบนัส อาจพิจารณาจากผลงานใน 3 ระดับ คือ
 
1.   ผลงานระดับองค์การ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ตั้งไว้เพื่อกำหนดว่าปีนั้นๆ จะได้รับโบนัส หรือไม่ ซึ่งถือเป็นโบนัสตามผล
      ประกอบการขององค์การ ถ้าผลงานระดับองค์การไม่ถึงก็จะไม่มีการจ่ายโบนัสทั้งองค์การ
 
2.   ผลงานหรือระดับหน่วยงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานทำงานเป็นทีมมากกว่าการทำงานคนเดียว
      หน่วยงานใดได้ผลงานดี ก็จะได้รับโบนัสในอัตราส่วนสูงกว่าหน่วยงานที่ได้ผลงานไม่ดี
 
3.   ผลงานระดับบุคคล เป็นการนำเอาผลงานของแต่ละบุคคลมาใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัส
 
สำหรับสัดส่วนการนำเอาผลงานระดับหน่วยงานกับผลงานระดับบุคคลมาใช้ในการคำนวณโบนัส ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์การว่าควรจะเป็นเท่าใด ถ้าเน้นการทำงานเป็นทีมก็อาจจะให้สัดส่วนของผลงานระดับหน่วยงานสูงกว่า
 
 
 
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมในการศึกษาตัวอย่าง
 
การปรับค่าจ้าง
 
·  ปรับค่าจ้างประจำปี 10 %  โดยคำนวณจากฐานค่าจ้าง
 
·  ช่องของผลงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่องคือผลงานของหน่วยงานและผลงานของผู้จัดการแต่ละคน ผลงานของหน่วยงานกับผลงานของผู้จัดการหน่วยงานนั้นๆ อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เพราะผลงานของหน่วยงานเกิดจากผลของงานเพียงอย่างเดียว แต่ผลงานของผู้จัดการนอกจากจะเกิดจากผลของงานแล้ว ก็เกิดมาจากผลความสามารถของผู้จัดการคนนั้นๆด้วย
 
·  ปรับค่าจ้างโดยใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม(ระดับ) เป็นฐานในการปรับ วิธีการคือถ้าระดับผลงานเท่ากันจำนวนเงินที่ได้รับก็จะเท่ากัน เพราะถือว่าอยู่ในระดับค่างาน (Job Level) เท่ากัน
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการปรับค่าจ้างจริงต่ำกว่างบประมาณของพนักงานในกลุ่มนี้อยู่ 822 บาท ซึ่งอาจจะนำไปรวมกับจำนวนเงินที่ขาดหรือเกินในระดับอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนเงินที่ปรับค่าจ้างรวมไม่เกินงบประมาณโดยรวมของบริษัทที่กำหนดไว้
 
การจ่ายโบนัส
 
·  จ่ายโบนัสตามผลประกอบการ 2 เท่าของอัตราเงินเดือน ซึ่งคำนวณจ่ายเงินโดยพิจารณาจากปัจจัย 2 ตัวดังนี้
        -  50 % คำนวณจากผลงานของหน่วยงาน
        -  50 % คำนวณจากผลงานของแต่ละบุคคล
        จะเห็นว่าโบนัสของนางสาวมาลีที่ได้รับจำนวน 74,800 บาทนั้น เกิดจาก
 
        -   อัตราโบนัสที่พิจารณาจากผลงานของหน่วยงาน เท่ากับ 40,800  บาท 
               (เงินเดือน  x  อัตราโบนัสของผลงานหน่วยในเกรด A  = 34,000 x 1.2)
 
        -    อัตราโบนัสที่พิจารณาจากผลงานของบุคคล เท่ากับ 34,000 บาท
              (เงินเดือน x อัตราโบนัสของผลงานบุคคลในเกรด B = 34,000 x 1)
 
·  ผลต่างคือ งบประมาณรวม – ค่าจ้างที่ปรับหรือโบนัสรวมที่จะจ่าย
 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อคำนวณโบนัสแล้ว จะพบว่าจำนวนเงินที่จ่ายจริงสูงกว่างบประมาณการจ่ายโบนัสอยู่ 800 บาท เงินจำนวนนี้อาจจะใช้วิธีการเฉลี่ยไปตามสัดส่วนของผลงานหรืออาจจะนำไปใช้ในการปรับตัวเลขรวมของบริษัทก็ได้  เพราะอาจจะมีบางกลุ่ม/ที่มีตัวเลขเกินงบประมาณ

 

 

 ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่
จำนวนผู้ชม 7555 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ