SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : การปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแรงงาน : การปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : การปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, บทความ กฎหมายแรงงาน : การปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : การปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์มาตรา 15  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
 
มาตรา 53  ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง
 
        บทบัญญัติทั้งสองมาตราข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติของนายจ้างที่กระทำต่อลูกจ้างโดยไม่ให้มีข้อแตกต่างกันในเรื่องเพศ (บทบัญญัติสองมาตราดังกล่าวมีลักษณะซ้ำซ้อนกัน) เมื่อเป็นเช่นนี้นายจ้างทุกรายจะต้องพิจารณาว่า ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ คำสั่ง หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่กระทำต่อลูกจ้างชายและหญิง หากมีข้อแตกต่างกันก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือการปฏิบัตินั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
 
        ข้อน่าสังเกตคือ บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวน่าจะซ้ำซ้อนกับรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 ซึ่งบัญญัติว่า
 
         “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะความแตกต่างในเรื่องเพศ ฯลฯ จะกระทำมิได้”
 
        อย่างไรก็ตาม การนำเรื่องนี้เข้ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะทำให้ลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างได้ ดังนั้น นายจ้างผู้ใดที่ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงไม่เท่าเทียมกันตามมาตรา 15 และมาตรา 53 ดังกล่าวข้างต้น จะมีความผิดและมีโทษทางอาญาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัตินี้
จำนวนผู้ชม 2710 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ