SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ก.แรงงานปลื้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำงาน11 ปี สถิติลด 47%

ก.แรงงานปลื้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำงาน11 ปี สถิติลด 47% | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานปลื้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำงาน11 ปี สถิติลด 47% , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานปลื้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำงาน11 ปี สถิติลด 47% , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานปลื้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุการทำงาน11 ปี สถิติลด 47%ปลัดกระทรวงแรงงาน ภูมิใจการรณรงค์ลดอัตราการประสบอันตราย ๑๑ ปี ของกระทรวงแรงงาน สามารถลดสถิติการประสบอัตรายจากการทำงานได้ถึงร้อยละ ๔๗.๖๐ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ สนองตอบนโยบายรัฐบาลในวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ   “ Zero Accident ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผู้แทนสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า ๓๗๐ แห่ง รางวัล “ Zero Accident” นับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าทางสังคม..อันแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ปรองดองกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยภายในสถานประกอบกิจการ เป็นการประกาศให้สังคมได้เห็นถึง “การลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีการวัดผลเชิงปริมาณที่ชัดเจน” เป็นความสำเร็จแห่งชีวิตการงานที่ดีที่ส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทยด้วย

 

นายสมเกียรติฯ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจ้าภาพหลัก ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๑ แล้ว นับว่าเป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าแก่การลงทุน เพราะสามารถลดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียวันทำงานของลูกจ้างลงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้แรงงานมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในกระบวนการผลิต/การให้บริการของสถานประกอบการ ทำให้สถานประกอบการมีความเข้มแข็ง ยืนหยัดในเวทีการค้าเสรีได้อย่างมั่นคง การดูแลคนงานให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีจนกระทั่งเกษียณอายุ พวกเขาเหล่านั้นสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขถือเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อแรงงานและสังคมไทย

นอกจากนี้พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะเป็นกฎหมายที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการที่ชัดเจน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ สร้างกลไกเชิงรุกสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุที่จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกัน “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้เกิดขึ้นในองค์กร

น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานว่าโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานตามระบบสากล สอดคล้องกับกฎหมาย สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสถานประกอบการมีส่วนร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน นี่ถือว่า
เป็นหัวใจสำคัญในการลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการ สู่ความสำเร็จ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วย ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อการลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในภาพรวมของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ในปีแรก คือ ปี ๒๕๔๔ มีสถานประกอบการได้รับประกาศเกียรติคุณ ๓๑ แห่ง ปีนั้นอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานเท่ากับ ๓๔.๒๐ รายต่อลูกจ้างหนึ่งพันคน  และเมื่อถึงปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมามีสถานประการได้รับประกาศเกียรติคุณ ๓๘๓ แห่ง ขณะที่อัตราการประสบอันตรายเท่ากับ ๑๗.๙๒ รายต่อลูกจ้างพันคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถิติที่ลดลงถึงร้อยละ ๔๗.๖๐ จากปีแรกที่เริ่มโครงการ

ในปี ๒๕๕๔ มีสถานประกอบการเข้าร่วมและได้รับประกาศเกียรติคุณ ๓๗๓ แห่งจำแนกเป็นสถานประกอบการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทอง ๑๙ แห่ง (สถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๑๐ ล้านชั่วโมงการทำงานขึ้นไป ๑๗ แห่งและเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๓ ล้านชั่วโมงแต่น้อยกว่า ๑๐ ล้านชั่วโมงการทำงานซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงินต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๕ อีก ๒ แห่ง) , สถานประกอบการที่ได้รับประกาศฯ ระดับเงิน ๖๔ แห่ง (สถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๓ ล้านชั่วโมงการทำงาน แต่น้อยกว่า ๑๐ ล้านชั่วโมงการทำงาน),

สถานประกอบการที่ได้รับประกาศฯระดับทองแดง ๙๘ แห่ง (สถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ล้านชั่วโมงการทำงาน แต่น้อยกว่า ๓ ล้านชั่วโมงการทำงาน) และที่น่ายินดีไม่น้อยที่ในรอบปีนี้ มีสถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปีนี้ หรือที่เรียกว่าประกาศเกียรติคุณระดับต้นอีก ๑๙๒ แห่ง

นั่นหมายถึง ปีนี้มีสถานประกอบการที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างเล็งเห็นความสำคัญที่จะผสานความร่วมมือร่วมใจกัน เริ่มต้นนำองค์กรของตนเข้าสู่การลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

 ที่มา : www.thanonline.com

จำนวนผู้ชม 3212 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ