SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


8 อุปนิสัยของสุดยอดนักกลยุทธ์ HR

8 อุปนิสัยของสุดยอดนักกลยุทธ์ HR | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นักกลยุทธ์ HR , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ นักกลยุทธ์ HR, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ นักกลยุทธ์ HRนักกลยุทธ์ HR ที่ต้องการบรรลุถึงความเป็นเลิศควรพัฒนา ''อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสุด 8 ประการ'' (The Eight Habits of Highly Effective People) ซึ่งเป็นมุมมองของผมโดยอ้างอิงจากแนวคิดของ ดร.สตีเฟน โคว์วีย์ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ดังต่อไปนี้
       
       อุปนิสัยที่ 1 เป็นฝ่ายรุก (Be Proactive) ได้แก่การเป็นคน ''เลือกที่จะเป็น เลือกที่จะทำ'' รู้ตัวเองว่า ''สามารถเลือกได้'' มีความกระตือรือร้น รู้ว่าต้องการอะไรและไม่รอให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น แต่จะเป็นคนทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง และทำสิ่งนั้นในทันที อุปนิสัยของ HR แบบนี้ จึงต้องมีจิตสำนึกแบบ ''เสนอ'' ไม่ใช่ ''สนอง'' เปรียบเสมือนรากฐานของ ''กลยุทธ์'' ทั้งหลาย ที่ต้องมองล้ำไปในอนาคต ซึ่งเป็นคำตอบว่าเหตุใด HR จึงต้องมีกรอบคิดในการเป็นฝ่ายรุก และเป็น ''นักกลยุทธ์'' (strategist) เพื่อนำไปสู่การเป็น ''หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์''(strategic partner) นั่นเอง
       
       อุปนิสัยที่ 2 สร้างเป้าหมายชีวิตเป็นภาพชัดเจนไว้ในใจ (Begin with the End in Mind) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน โดยทั่วไปการเริ่มต้นมักจะมาจากสิ่งที่เราคิดในใจเป็นครั้งแรก และครั้งที่สองคือการทำให้สิ่งที่เราคิดเป็นจริง ดังนั้น HR ต้องมีความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นว่า ''ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนให้กับองค์กร'' และเป้าหมายการทำงานของ HR คือ ทำให้พนักงานสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรได้ ต่อจากนั้นต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงๆ จากสิ่งที่เกี่ยวกับคนที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้
       
       อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน (Put First Things First) โดยเลือกทำในสิ่งที่นำพาไปสู่เป้าหมายเป็นอันดับแรก ซึ่งเหมือนกับภาคปฏิบัติของอุปนิสัยทั้งสองด้านข้างต้น คือ HR ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน และจัดลำดับความสำคัญของงาน ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับนโยบายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น HR ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานหลักที่เป็นพื้นฐาน (functional expert) ของตนเสียก่อนที่จะเป็นนักกลยุทธ์ HR ต้องรู้ถึงความคาดหมายของผู้บริหารตลอดจนความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
       
       อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะร่วมกัน (Think Win-Win) คือไม่มีผู้แพ้ ไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียวหรือฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์แบบ คุณก็ชนะ ฉันก็ชนะ (Im OK, Youre OK) เพื่อลดสถานการณ์ที่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบ จุดตั้งต้นของอุปนิสัยนี้คือการที่ HR ต้องเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นความมีค่าของผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์แบบผู้ชนะร่วม โดยจะทำให้ HR มีมุมมองแบบสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และคิดเชิงวิเคราะห์ อันจะช่วยให้บทบาทการขอเป็น ''ตัวกลาง'' ระหว่างบริษัทและพนักงานได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย
       
       อุปนิสัยที่ 5 พยายามเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา (Seek first to understand, and then to be understood) ก่อนที่ HR จะบอกความต้องการหรือสิ่งที่คิดแล้วอยากให้ผู้อื่นยอมรับ ต้องให้ความสำคัญและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นต่อเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งก่อน เพื่อปรับเข้าหาและลดการปะทะกัน ไม่ว่าจะเป็นทางความคิดหรือการกระทำ ในทางปฏิบัติ HR ต้องรู้จักและเข้าใจธุรกิจขององค์กร เข้าใจบทบาทและความต้องการของผู้จัดการสายปฏิบัติการ รู้ว่าใครคือคู่แข่งขององค์กร โดยเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (business partner) กับฝ่ายต่างๆ สามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับคนได้
       
       อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง (Synergize) เกิดจากการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่นเพื่อรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว การประสานพลังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้และการเรียนรู้ HR ควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างธุรกิจเดียวกันหรือต่างกัน ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของผู้อื่น
       
       อุปนิสัยที่ 7 เพิ่มพลังชีวิต (Sharpen the Saw) คือการรู้จักดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ นักกลยุทธ์ HR ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และ วิญญาณ เพื่อทุ่มเทการทำงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้กับองค์กร
       
       อุปนิสัยที่ 8 พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีบารมี (From Effectiveness to Greatness) อุปนิสัยนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์กร การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่พนักงาน การเคารพกฎธรรมชาติว่าด้วยเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาล อีกทั้ง HR ต้องฝึกความฉลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทางความคิด ทางกาย ทางอารมณ์ และทางด้านจิตใจ เพื่อเพิ่มการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย
       
       ท้ายสุดผมขอฝากถึง HR ทุกท่านที่ต้องการเป็นนักกลยุทธ์ว่า ''การสร้างนิสัยต้องใช้ความรู้และแรงจูงใจที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติ ส่วนการเปลี่ยนนิสัยต้องใช้ความรู้และกำลังใจที่จะยอมล้มเลิก''
       
       ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย
       Regional Director, Asia Pacific, ITD Group
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 14 มิถุนายน 2553 15:51 น.
จำนวนผู้ชม 8168 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ