SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการดีเด่น

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการดีเด่น | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อสถานประกอบกิจการดีเด่น , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อสถานประกอบกิจการดีเด่น, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อสถานประกอบกิจการดีเด่น


รายชื่อสถานประกอบกิจการ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี  ๒๕๕๓
 
***สำหรับกำหนดการสถานที่รับรางวัล และรายละเอียดการจัดแสดงผลงาน***
***สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ท้ายแบบแจ้งชื่อผู้เข้ารับรางวัล***
 
 
สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน ๔๘๘ แห่ง ดังนี้
 
๑.สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๑๕ ปี จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร
   
๒.สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๑๔ ปี จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
   
๓.สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๑๒ ปี  จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาถนนไอ – ๔
ระยอง
   
๔.สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๑๑ ปี จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
๒. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง
๓. บริษัท มากอตโต จำกัด
นครศรีธรรมราช
ลำปาง
สระบุรี
   
๕.สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๑๐ ปี จำนวน  ๑๑  แห่ง ได้แก่
๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ์
๒. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
๓. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด
๔. บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด  โรงงานอยุธยา
๕. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานพิษณุโลก
๖. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก
๗. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันพิษณุโลก
๘. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
๙. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
๑๐. บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
๑๑. บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ระยอง
ระยอง
ลำพูน
ลำพูน
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๙ ปี จำนวน ๒๑ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๘ ปี จำนวน ๒๙ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๗ ปี จำนวน ๓๖ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๖ ปี จำนวน ๒๙ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน ๕ ปี จำนวน ๕๐ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่ 
 
สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกันต่ำกว่า ๕ ปี จำนวน ๓๐๖ แห่ง ได้แก่บริษัท คลิ๊กที่นี่
 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน ๕ แห่ง
๑. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๒. บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
๓. บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
๔. บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานราชบุรี
๕. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
สงขลา
   
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวน ๙ คน ได้แก่
๑. นายวสันต์  โสภา
บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด

๒. นายมนต์ชัย  บรรจง
บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ฟาร์มเจอาร์ 2 และ3

๓. นายธนพล  อิทธิกูล
บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  โรงงานท่าเยี่ยม

๔. นายนพวัตติ์  นิธิดำรงรัตน์
บริษัท การ์ดิแนลแฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด

๕. นายวีระยุทธ  กุมชาติ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

๖. นายสมภักดี  นวลน้อย 
บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

๗. นางสาวน้ำฝน เกตุทอง 
บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน)

๘. นายอาทิตย์  พลเที่ยง
บริษัท บีพีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

๙. นางสาวกุลวดี  จุฑาเกตุ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด(มหาชน) โรงงานแก่งคอย
สระบุรี


สระบุรี


สระบุรี


สมุทรปราการ


สงขลา


ระยอง


นครราชสีมา


ตราด


ชลบุรี
 
 
 
แบบแจ้งชื่อผู้เข้ารับรางวัลสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยฯและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ คลิ๊กที่นี่
 
แบบแจ้งชื่อผู้เข้ารับรางวัลสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกันตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป คลิ๊กที่นี่
 
แบบแจ้งชื่อผู้เข้ารับรางวัลสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศติดต่อกันต่ำกว่า ๕ ปี คลิ๊กที่นี่
ที่มา : www.oshthai.org
จำนวนผู้ชม 6476 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ