SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

โครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโครงการให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้ประกันตน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้

 1. 1. คุณสมบัติของผู้กู้
  1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี และผู้ประกันตนตามมาตร 39 แห่ง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    
 2. 2. วัตถุประสงค์การขอกู้
  1. 2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  2. 2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  3. 2.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  4. 2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
  5. หมายเหตุ อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ยกเว้นอาคารพาณิชย์
    
 3. 3. วงเงินให้กู้
  1. 3.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร
   1. 3.1.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติของธนาคาร โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือน
              ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ
     
   2. 3.1.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน
    1. - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
    2. - ห้องชุด
     1. - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย
        ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
        
     2. - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย
        ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
        
  2. 3.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง
   1. 3.2.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร
              (โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน)
     
   2. 3.2.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน
    1. - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
    2. - ห้องชุด
     1. - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย
        ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
        
     2. - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย
        ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
        
 4. 4. ระยะเวลาการกู้
  1. ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
    
 5. 5. หลักประกันในการขอกู้เงิน
  1. เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
    
 6. 6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  1. ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
  2. 6.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระเงินกู้ให้ธนาคาร
   1. - คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี แรก = 4.50% ต่อปีหลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว MRR-1.00% ต่อปี
  3. 6.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง
   1. - คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี แรก = 4.50% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว MRR-0.50% ต่อปี
      
 7. 7. การคำนวณเงินงวด
  1. คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี
    
 8. 8. การชำระหนี้เงินกู้
  1. 8.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร
   1. 8.1.1 เมื่อผู้กู้ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว ให้ผู้กู้นำส่งหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง
              พร้อมกับแบบฟอร์มการส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
              (ผู้กู้จะได้รับในวันเซ็นสัญญากู้เงินกับธนาคาร)
   2. 8.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้
              ส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารทุกเดือนจนกว่า จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
              และในการส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องแสดงรายละเอียด
              ชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินงวด ที่ผ่อนชำระของผู้กู้แต่ละรายให้ธนาคารทราบ
              (ตามแบบฟอร์มการส่งชำระหนี้เงินกู้)
     
  2. 8.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง
   1. 8.2.1 ชำระด้วยตนเองกับ ธอส.
   2. 8.2.2 ชำระผ่านธนาคารที่มีข้อตกลงกับ ธอส.
   3. 8.2.3 ชำระผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการ
     
  3. 8.3 ในการชำระเงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดพร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  4. 8.4 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก
          ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา หรือ ตามประกาศธนาคาร
    
 9. 9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงาน สินเชื่อของธนาคาร
   
 10. 10. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ
  1. ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร
  2. - กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD)เกิน 90 วัน หรือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร
  3. *ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการนับจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
    
 11. 11. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน
  1. ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือ สิ้นสุดเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)
 12.   
 13. 12. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม
  1. ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 11. จะต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวงเงินของโครงการจะหมดลง หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)
    
 14. 13. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน
  1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง
    
 15. 14. หลักฐานการขอกู้เงิน
  1. 14.1 หลักฐานการรับรองเงินเดือน
   1. 14.1.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร
                (ตามข้อ 3.1) ให้ผู้กู้ยื่นเอกสาร2 ฉบับ (แบบของหนังสือให้ใช้ตามที่ธนาคารกำหนด
                สามารถ down load ได้จาก website ของธนาคาร
    www.ghbank.co.th หรือ
                สำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง) ดังนี้
      
    1. 1. หนังสือรับรองและยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้
         (ผู้กู้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอให้ออกหนังสือนี้ให้กับผู้กู้)
        
    2. 2. หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้เงินกู้
         (ให้ผู้กู้ทำขึ้น 2 ฉบับ ฉบับแรกใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร
         สำหรับอีก 1 ฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
      
   2. 14.1.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2) ให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
                จากหน่วยงานต้นสังกัด (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไปตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด)
                และนำมาใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร
     
  2. 14.2 สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด และหลักฐาน
            แสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ
            (กรณีมีผู้กู้ร่วมขอหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ร่วมด้วย)
     
  3. 14.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสังคม (ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี))
     
  4. 14.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า14.5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
     
  5. 14.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
     
  6. 14.7 กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
            ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
     
  7. 14.8 กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /
            คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร
     
  8. 14.9 กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระ
            ย้อนหลัง 12 เดือน และ หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำ
            มาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือ
            ใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
     
  9. * ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 14.3-14.9
     
  10. * กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 14.1-14.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย
     
  11. * ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
    
 16. Download
  1. pdfหนังสือรับรองและยินยอมหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้
  2. pdfหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้
  3. pdfหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง
  4. pdf แบบฟอร์มการส่งเงินชำระหนี้เงินกู้

ที่มา : ghbank.co.th

จำนวนผู้ชม 8895 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ