SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Extended DISC กับ สำนักงาน ก.พ. เครื่องมือเพื่อค้นหาศักยภาพบุคลากร

Extended DISC กับ สำนักงาน ก.พ. เครื่องมือเพื่อค้นหาศักยภาพบุคลากร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Extended DISC, ค้นหาศักยภาพบุคลากร, เครื่องมือหาศักยภาพบุคลากร , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ Extended DISC, ค้นหาศักยภาพบุคลากร, เครื่องมือหาศักยภาพบุคลากร, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ Extended DISC, ค้นหาศักยภาพบุคลากร, เครื่องมือหาศักยภาพบุคลากรเคยไหมเวลาประชุมทีไร ลูกน้องมักไม่กล้าแสดงความเห็นสักเท่าไหร่ หรือเคยไหมที่เวลาคุณมอบหมายงานอะไรไป ลูกน้องไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่กล้าถาม หรือเคยไหม ที่คุณได้ยินแว่วๆ มาจากคนอื่นว่าลูกน้องไม่ชอบคุณ

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากคุณอาจใช้รูปแบบการบริหารคนไม่ถูกต้อง คุณยังไม่ได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่าคนต่างสไตล์ย่อมต้องการการปฏิบัติ และการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น หากคุณยังใช้วิธีการบริหารคนแบบ one size fit all อาจเกิดปัญหาสะสม ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อต้องการให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ว่ารูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง แล้วนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ บริษัท เอพีเอ็ม เลินน์นิ่ง จำกัด จึงนำเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ชื่อ Extended DISC หรือ

เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ว่าแต่ละบุคคลมี รูปแบบพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวันอย่างไรมาทดลองใช้กับผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหัวหน้างานของสำนักงาน ก.พ.

ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหัวหน้างานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ดังหัวข้อ "ค้นพบ และเสริมศักยภาพบุคลากร" ซึ่งมีผู้ฟังจำนวน 100 ท่าน

"Extended DISC" พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของ "คาร์ล กุสตาฟ จุง" (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรกๆ โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ D I S C

แต่ก่อนที่จะลงลึกในรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ 4 รูปแบบ D I S C ว่าคนในแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร อยากให้คุณลองทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองคร่าวๆ ว่า ตัวคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นสไตล์ไหนเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณจริงๆ ในการนำไปปรับใช้ในการบริหารคน

แบบทดสอบ : คุณเป็นคนสไตล์ไหน ?

แบบทดสอบนี้มี 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิก ลักษณะของบุคคลออกเป็น 4 ข้อย่อย เลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ

ข้อ 1

ก.ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง

ข.รับฟัง เก็บตัว

ค.แม่นยำ ถูกต้อง

ง.กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร

ข้อ 2

ก.มีความมั่นใจ กล้า

ข.จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น

ค.เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับกลุ่มได้

ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต

ข้อ 3

ก.มีวินัย ควบคุมตัวเองได้

ข.มีสติ ขี้อาย

ค.ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย

ง.ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน

ข้อ 4

ก.มีระเบียบ ถี่ถ้วน

ข.กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ

ค.เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม

ง.ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี

ลองเช็กดูว่าเมื่อรวมทุกข้อแล้ว คำตอบของคุณมีสไตล์ไหนมากที่สุด (D I S C) หากคำตอบมีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่า คุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่าถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์เสริม

ข้อ 1 ก.I ข.S ค.C ง.D

ข้อ 2 ก.D ข.I ค.S ง.C

ข้อ 3 ก.C ข.S ค.I ง.D

ข้อ 4 ก.C ข.D ค.S ง.I

หมายเหตุ แบบทดสอบนี้เป็นตัวอย่างแบบทดสอบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งจำลองจากแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ของ Extended DISC ดังนั้นผลที่ออกมาจากแบบทดสอบนี้เป็นเพียงผลคร่าวๆ เพื่อให้ ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจในแนวคิดเรื่อง Extended DISC มากขึ้น

คนแต่ละสไตล์เป็นอย่างไร ?

ทีนี้พอคุณทราบคร่าวๆ แล้วว่าคุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ไหน เราลองมาศึกษาให้ลึกขึ้นไปอีกว่า บุคลิกลักษณะของคนแต่ละสไตล์เป็นอย่างไร ?

D - style (dominance)

กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมาบางทีอาจดูขวานผ่าซากไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง

I - style (influence)

เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคนร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไม่ค่อยรักษากฎ ไม่ชอบคนน่าเบื่อและเข้มงวด

S - style (stediness)

ใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

C - style (compliance)

ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้อง ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเสี่ยง ทำอะไรอย่างระมัดระวัง

ทีนี้ทุกท่านคงได้ทราบรูปแบบพฤติกรรมของคนแต่ละสไตล์แล้ว แต่ขอย้ำนิดนึงว่าในคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์เดียว 100% ก็ได้ คือคนเราแต่ละคนมักจะมีสไตล์ต่างๆ ผสมกัน เช่น อาจเป็น IS SCI หรือ ID สไตล์ เป็นต้น ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะมีสไตล์ใดเป็นตัวนำ บุคคลนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมตามสไตล์นั้นมากหน่อย

นอกจากนี้ การประเมิน Extended DISC ไม่ได้แบ่งว่าสไตล์ไหนเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่จะอธิบายการตอบสนองตามธรรมชาติของบุคคลในสถานการณ์ที่ต่างกัน เมื่อเราทราบแล้วว่าคนแต่ละสไตล์มีลักษณะอย่างไร ทีนี้มาดูกันต่อว่าการจะสื่อสารกับคนต่างสไตล์ให้ถูกใจนั้นควรทำอย่างไร

สื่อสารอย่างไรให้ถูกใจคนทุกสไตล์

หากคุณเป็น D - style สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นคือ คุณจะต้องเน้นที่อารมณ์ และความรู้สึกให้มากขึ้น เพราะโดยปกติคุณจะให้ความสำคัญกับงาน หรือผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์และความรู้สึก นอกจากนี้ คุณยังควรที่จะพูดให้น้อยลงแล้วฟังให้มากขึ้น ระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำในการสนทนา พร้อมเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแบบสั้นๆ ระวังในเรื่องของการแสดงความดื้อรั้น ไม่สุภาพ และคุณต้องมีความอดทนมากกว่านี้

หากคุณเป็น I - style สิ่งที่คุณควร ปรับเวลาสื่อสารกับคนต่างสไตล์คือ คุณควรจะพูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น เน้นที่รายละเอียดของข้อเท็จจริงให้มากขึ้น พูดแบบตรงไปตรงมามากขึ้น และพยายามอยู่ในประเด็น นำเสนอให้ช้าลง ควรเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นบ้างเพราะบางคนอาจไม่ชอบก็ได้ แล้วก็ต้องไม่ใช้อารมณ์มากเกินไป เน้นเหตุผลให้มากขึ้น

หากคุณเป็น S - style คุณควรที่จะแสดงออกและสื่อสารให้ดูมีชีวิตชีวาและ พูดให้มากขึ้นเพราะปกติคุณอาจจะดูเนือยๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพูดค่อยจา นอกจากนี้คุณควรนำเสนอให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่ามัวแต่รอให้ถูกถาม เน้นรายละเอียดให้น้อยลง ควบคุมอารมณ์ให้ได้

หากคุณเป็น C - style ก็จะคล้ายๆ กับคนที่เป็น S คือคุณจะต้องแสดงออกและ พูดให้มากขึ้น พูดถึงรายละเอียด ข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง พูดถึงเรื่องบุคคลและอารมณ์ให้มาก เน้นที่การกระตุ้นจูงใจให้มากขึ้น ระมัดระวังไม่แสดงความเย็นชา ไม่สุภาพ และห่างเหินจนเกินไป

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Extended DISC ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ความแตกต่างของคนแต่ละสไตล์แล้วนำทฤษฎีมาปรับใช้ในการบริหารคน การสร้างสัมพันธ์หรือลดความขัดแย้งกับผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยให้คุณทราบว่าคุณควรจะใช้วิธีบริหารลูกน้องแต่ละสไตล์อย่างไร เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และคุณต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของตนเองและยอมปรับพฤติกรรมของตนเอง เราต้องยอมรับว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยากมาก เราคงต้องปรับสไตล์ตนเองให้เหมาะกับคนในแต่ละสไตล์ก่อนเพื่อให้การทำงานหรือการสื่อสารกับผู้อื่นราบรื่นยิ่งขึ้น

เมื่อลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ เขาก็จะรู้สึกดีกับเรายิ่งขึ้น กล้าเข้าหา และพูดคุยเปิดใจอันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

เพราะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่ความเข้าใจ ?

หน้า 35

อ้างอิง : matichon.co.th

จำนวนผู้ชม 3789 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ