SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดการภายในองค์การ : กรณีศึกษาหน่วยงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามความคิดเห็นของบุคคลากร

การจัดการภายในองค์การ : กรณีศึกษาหน่วยงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามความคิดเห็นของบุคคลากร | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการภายในองค์การ , กรณีศึกษาการจัดการภายในองค์การ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการภายในองค์การ , กรณีศึกษาการจัดการภายในองค์การ, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการภายในองค์การ , กรณีศึกษาการจัดการภายในองค์การการจัดการภายในองค์การ : กรณีศึกษาหน่วยงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามความคิดเห็นของบุคคลากร

2546

ขนิษฐา พิมลสวัสดิ์


บทคัดย่อ


ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร : ก ร ณี ศึ ก ษ า ห น่ ว ย ง า น ค ลั ง พั ส ดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามความคิดเห็นของบุคคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการภายในองค์การของหน่วยคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตามความคิดเห็นของบุคคลากร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการงานคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยจําแนกหน่วยงานที่สังกัดระยะเวลาการทํางานของบุคคลากร ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 66 คน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดงานการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (?X = 2.83 ) โดยเห็นว่าปัญหาในการจัดการงานคลังและพัสดุด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (?X = 2.93 ) คือการจัดสถานที่ทํางานให้มีบรรยากาศและเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ ตลอดจนการรายงานผลงานให้ผู้บริหารอย่างสม่ำรองลงมาด้านการวางแผนมีปัญหาที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (?X = 2.89 ) คือ การกํากับ ติดตามให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ ด้านการจัดองค์กร มีค่าเฉลี่ย (?X = 2.88 ) คือ การกําหนดโครงสร้างและสายการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการออกคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ด้านการอํานวยการปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คือการสื่อสารการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการกระตุ้นให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการป ฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร ง า น ค ลั ง แ ล ะ พั ส ดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์ในการทํางานพบว่า บุคคลากรที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการงานคลังและพัสดุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

จำนวนผู้ชม 5172 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ