SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สําหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เสริมใย

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สําหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เสริมใย | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง , การศึกษา การจัดการความเสี่ยง , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง , การศึกษา การจัดการความเสี่ยง , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง , การศึกษา การจัดการความเสี่ยงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สําหรับกระบวนการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เสริมใย

A study of Cost and Benefit for Risk Management in the Fiber Cement Sheet Process

2546

วสันต์ เผื่อนสา


บทคัดย่อ


การบริหารงานด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน หลาย ๆ องค์กรยังไม่มีการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา ใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมี ประสิทธิผล จึงทําให้เกิดคําถามต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารว่าดําเนินงานด้านความปลอดภัยแล้ว องค์กรจะ ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ มีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ต้องเสียไปอย่างไร ดังนั้น การที่จะทําให้การ ดําเนินงานด้านนี้มีผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมเหมือนกับการดําเนินธุรกิจทั่วไป ก็จะสามารถตอบคําถาม นี้ได้ โดยการสร้างระบบข้อมูลที่จําเป็นในการจัดการความเสี่ยง เลือกดําเนินงานโครงการแผนงานด้าน ความปลอดภัยตามเงื่อนไขข้อจํากัดต่าง ๆ ที่องค์กรมี และกําหนดแบบจําลองที่เป็นแนวทางการ ตัดสินใจในการดําเนินงา น ด้วยวิธีการเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยง และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลังที่เคยเกิดใน กระบวนการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เสริมใย รวมถึงแนวคิดจากเอกสารแหล่งต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นํามา ประยุกต์และออกแบบระบบการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงนี้ใหม่ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล จริงที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่การออกแบบระบบการประเมินต้นทุน (Cost) และผลตอบแทน (Benefit) จาก การดําเนินงาน การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยดําเนินงาน (Operations Research) เข้าช่วยในการหาทางเลือกในการตัดสินใจเลือกโครงการแผนงานด้านความ ปลอดภัยมาดําเนินการ และการหาคําตอบที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดแบบต่างๆ รวมถึงการหา ดัชนีชี้วัดของอัตราส่วนผลตอบแทน (Benefit) ต่อต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม และมีการนําไปใช้งานจริง กับการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการผลิตกระเบื้องซีเมนต์เสริมใย


Abstract


Presently, in safety management no related information has been used among various organizations including the participation of executives in decision making to effectively solve the risk of safety. This causes a series of questions about a number of benefits that are produced to the organization, and whether they are cost-effective to invested resource. Thus, to clarify these issues, the safety management is to be carried out like business management in generally by means of setting up data system necessary to risk management, implementing safety management programs in compliance with limitations of the organization, and formulating the model and directions of program implementation. As a result of these methods, the efficient managerial system is definitely set up while the investing cost and benefit will be clearly seen. The objective of this thesis is to study data about risk evaluation system , risk management, result of risk evaluation and past record of the accidents in the fiber cement sheet process, including the concept from the variety of literatures for adaptation and design of the new. risk management and evaluation system, by analyzing the related facts which lead to design of the cost and benefit evaluation system, the mathematics model using the operations research knowledge to help solve decision making of safety program and to find the appropriate solutions with many defined constraints including the indicator of appropriate benefit on cost ratio and bring into practices of the risk management in the fiber cement sheet process.

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

จำนวนผู้ชม 3448 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ