ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
การให้คําปรึกษาการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน (พนักงานเรือ) ของบริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

การให้คําปรึกษาการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน (พนักงานเรือ) ของบริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างค่าตอบแทน , การบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างค่าตอบแทน , การบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างค่าตอบแทน , การบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนการให้คําปรึกษาการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน (พนักงานเรือ) ของบริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

ศุภณัฐา โกกนท, สุภาวดี บุญรอดคุ้ม, วรรณวิชนี ภนอมชาติ


บทคัดย่อ


การให้คําปรึกษาการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนคนประจําเรือของบริษัท ไทยออยล์ มารีน จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจ่ายค่าตอบแทนปัจจุบันของบริษัทฯ สํารวจความ เหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจําเรือของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ ในธุรกิจขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนด กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน นําเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารบริหารบริษัทประกอบการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ในการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจ่าย ค่าตอบแทนของบริษัทฯ
สําหรับเครื่องมือที่นํามาใช้คือการทําการสํารวจค่าตอบปทน (Compensation survey) และการประเมินค่างานโดยการสํารวจ (Job evaluation survey) ซึ่งมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโดรงการในครั้งนี้ จํานวน 1 3 บริษัท ทั้งรี้ การวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบทแนได้แบ่งตามลัษณะ การจ้างงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจ้างงานแบบประจํา และการจ้างงานแบบมีกําหนดระยะเวลา ซึ่งผลจากการสํารวจสรุปได้ดังนี้
1. การสํารวจค่าตอบแทน
1.1 บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนคล้านคลึงกับบริษัท อื่น ประกอบด้วย 1.1 ค่าตอบแทนทางตรง ได้แก่ 1.1.1 เงินเดือนมูลฐาน (Base Salary)
1.1.2 ค่าตอบแทนจูงใจ (Incentives) ได้แก่ ค่าเที่ยว (Voy Allowance) ค่านําร่อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่า Inter Trade ค่าพนักงานวิทยุ ค่าล่อฃวงเวลา (Over time) Leave Pay โบนัส และ
1.2 ค่าตอบแทนทางอ้อม ได้แก่ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าไกลบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงาน การประกันอุบัติเหตุ กองทุนประกันสังคม ค่าฌาปนกิจ กองทุนเงินทดแทน
1.2 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคนประจําเรือที่มีลักษณะการจ้างงานแบบประจําสูงกว่า ตลาด (Lead) ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการที่พนักงานประจําเหล่านี้เป็นพนักงานเก่าที่ถูกโอนมาจาก บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ส่วนพนักงานที่มีลักษณะการจ้างงานแบบมีกําหนดระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับตลาด (Match) จึงสรุปได้ว่ามีความเป็นธรรม ภายนอ (External Equity) ในการจ่ายค่าตอบแทน เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายของตลาดแรงงาน
1.3 เมื่อพิจารณาถึงความเป็นธรรมภายใน (Intermal Equity) ในการจ่ายค่าตอบแทน ของคนประจําเรือในบริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด ทั้งการจ้างงานแบบประจํา และการจ้างงานแบบมี กําหนดระยะเวลา พบว่ายังมีความไม่เป็นธรรมภายในขึ้นในระดับงานบางระดับ
2. การประเมินค่างานโดยการสํารวจ
จากการประเมินค่างานโดยการสํารวจพบว่า บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด มีการจัด กลุ่มเงินเดือนคนประจําเรือแตกต่างจากการจัดกลุ่มเงินเดือนโดยทั่วไปของบริษัทอื่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกลุ่มเงินเดือนภายในบริษัทฯ แตกต่งกันระหว่างการจ้างงานแบบประจําและการจ้าง งานแบบมีกําหนดระยะเวลา
จากผลสรุปที่ได้จากการศึกษา กลุ่มฯ จึงได้ทําการจัดกลุ่มเงินเดือนคนประจําเรือที่มี ลักษณะการจ้างงานแบบมีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ ใหม่ โดยทําการแบ่งโครงสร้างเงินเดือน ออกเป็น 2 ช่วง ให้เหมือนกับการจ้างงานในลักษณะประจํา คือ มีโครงสร้างค่าตอบแทนพื้นฐาน (Technical) พร้อมกับข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร ดังนี้
1. เชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งคุณภาพในการ ให้บริการถือเป็นเรื่องสําคัญ จึงเสนอแนะให้บริษัทเน้นการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
2.เชื่อมโยงการบริหารค่าตอบแทนเพื่อนําไปสู่การสร้างให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ แต่ในช่วงแรกบริษัทอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้น ในการเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เงินมาจูงใจ
3.สื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจถึงค่าตอบแทน ประดยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ อื่นที่ได้รับจากบริษัท ซึ่งไม่ใช่แค่เพียวการพูดคุยเพื่อจูงใจให้มาทํางานกับบริษัทในการสัมภาษณ์ครั้ง แรกเท่านั้น แต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรจะต้องลงไปพบคนเรือ นอกเหนื่อจากที่ต้องไปเรียนรู้ว่าคนเรือ
ทํางานอย่างไรแล้ว ในขณะเดียวดันก็ต้องเข้าไปให้ความถึงสิทธิต่าง ๆ ทึ่ได้รับจากบริษัทอย่าง สม่ำเสมอด้วย
4.จัดสัมมนาภายใน จัดกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานในสํานักงานและ คนประจําเรือได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้คนประจําเรือเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
จำนวนผู้ชม 4541 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54736 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน