SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารผลการปฏิบัติงาน , กรณีศึกษา บริหารผลการปฏิบัติงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารผลการปฏิบัติงาน , กรณีศึกษา บริหารผลการปฏิบัติงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารผลการปฏิบัติงาน , กรณีศึกษา บริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บุศรินทร์ พรหมสัจจา, อริศรา สรวิสูตร, ไศลวันต์ เลิศศิริสัมพันธ์


บทคัดย่อ


การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ศักยภาพในการทํางานของพนักงาน ภายใต้กรอบ แนวคิดการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) กรณีศึกษา : บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับของการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล ต่ อการใช้ศักยภาพในการทํางานของพนักงาน ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) และนําผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางการดําเนินการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติ ตลอดจน การนําไปประยุตืใช้กับองค์การธุรกิจต่อไป เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ ทํางานในบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (1.) พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด มีระดับการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) ใน ระดับสูง 2 ด้าน ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับอิสระ มีระดับการใช้ศักยภาพใน การทํางานอยู่ในระดับสูง (2.) ปัจจัยในการสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การใช้ศักยภาพในการทํางานของพนักงาน เรียงตามลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ ดังต่อไปนี้ คือ การได้รับอิสระ การได้รับความไว้วางใจ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับยกย่อง และนับถือ การได้รับโอกาส กาดรได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และการได้รับอํานาจ (3.) ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พยว่า ปัจจัยด้านการได้รับอิสระ การได้รับความ ไว้วางใจ การได้รับอํานาจ และการได้รับความเคารพและนับถือ เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้ ศักยภาพในการทํางานของพนักงาน โดยเมื่อใช้ปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันแล้วมีอิทธิต่อการใช้ศักยภาพใน การทํางาน ร้อยละ 38.5 (4.) เพื่อให้การสร้างเสริมอํานาจ (Empowerment) ให้แก่พนักงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ วัตถุก่อสร้าง จํากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานสามารถดึงเอาศักยภาพ และความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ในการทํางานได้อย่างเต็มที่นี้น บริษัทฯ ควรดําเนินการในเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาควรพัฒนาระดับความรู้และความสามารถของพนักงานให้สามารถ ทํางานในหน้าที่พนักงานรับผิดชอบได้อย่างเป็นอย่างดี เมื่อมั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถทํางานใน หน้าที่ที่รับผิดชอบได้แล้ว ผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้วางใจแก่พนักงานในการทํางาน โดยไม่ จําเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทํางาน และมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นให้แก่พนักงาน ในขณะเดียวกันเมื่อมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่พนักงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรให้อิสระในการคิด และตัดสินในแก้ไขปัญหาในงานแก่พนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เป็นผู้สอนแนะ (Coach) และ ผู้อํานวยการความสะดวกในการปฏิบัติงาน (Facilitator) นอกจากนี้ เพื่อให้การใช้ศักยภาพของ พนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จําเป็นที่ผู้บังคับบัญชาต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรที่ จําเป็นต่อการทํางานให้แก่พนักงานด้วย

จำนวนผู้ชม 3818 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ