SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กลยุทธ์ดึงคนเก่ง ยุคไร้กระบวนท่า

กลยุทธ์ดึงคนเก่ง ยุคไร้กระบวนท่า | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กลยุทธ์ดึงคนเก่ง , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ กลยุทธ์ดึงคนเก่ง, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ กลยุทธ์ดึงคนเก่งฉบับที่แล้วเราได้กล่าวถึงการเลิกจ้าง กรณีภาวการณ์บีบคั้นในภาวะ Globalization เพื่อลดค่าใช้จ่าย ฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ไร้รูปแบบ ทรัพยากรบุคคลก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ธุรกิจแย่งชิงกันเพื่อนำไปผลักดันให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ลำดับต่อจากนี้ผู้เขียนขอให้ข้อคิดเชิงประสบการณ์แก่พวกเรา HR

- เริ่มต้นจากกระบวนการประเมินบุคคลที่มีความสามารถของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการประเมินบุคคลคือ ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทำงาน ความมีวินัยในการทำงาน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการขององค์กร ทั้งในเชิงเป้าหมาย ปริมาณ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน และความต้องการขององค์กร และที่สำคัญอีกประการคือ ศักยภาพในการพัฒนา

- เพื่อป้องกันคนมีความสามารถออกไปจากองค์กร วิธีการหนึ่งก็คือ จัดทำแบบประเมินสัมภาษณ์การลาออกของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ดูว่าปัจจัยใดบ้างมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงานของคน เช่น การไม่ได้รับการยอมรับในผลงานจากผู้บังคับบัญชา ลักษณะงานที่น่าเบื่อ ไม่มีความก้าวหน้าในการทำงาน

- วางแผนการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถเป็นรายบุคคล ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ พนักงาน ซึ่งความหมายของการก้าวหน้าในวิชาชีพ พิจารณาทั้งในเชิง Vertical growth และ Horizontal growth

- จัดรูปแบบบริหารการจัดการแบบพิเศษ (Fast track program) วางแผนร่วมกันระหว่างพนักงานที่มีความสามารถ กับ ผู้บังคับบัญชา

- กำหนดแผนงานที่ท้าทาย และเงื่อนไขเวลาของความสำเร็จงาน ที่สำคัญก็คือ ให้พนักงานได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจ ภารกิจและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และทราบถึงแผนงานของตนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายธุรกิจ

- คาดหวังผลงานที่เกินความคาดหมายปกติจากพนักงานทั่วไป

- วางแผนเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้ชัดเจน

- มอบหมายความรับผิดชอบงานให้ชัดเจน

- ให้อิสระในการคิด

- ให้อิสระในการทำงาน

- สื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน

- สนับสนุนให้พนักงานริเริ่ม สร้างสิ่งใหม่ในงานอยู่ตลอดเวลา

- สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

- ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานอย่างถูกต้อง

- สร้างความสมดุลระหว่าง งาน กับ ชีวิตส่วนตัว

- จัดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงานโครงการ

- มอบหมายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงาน

- ผู้บังคับบัญชาต้องให้เครดิตความสำเร็จของโครงการ แก่พนักงาน

เรื่องถัดไปก็คือ ทำอย่างไรจะดึงดูดคนที่มีความสามารถมาสมัครงาน ร่วมงานกับองค์กร ซึ่งควรเริ่มจาก check list ดังนี้ครับ

- ความยอมรับในชื่อเสียงขององค์กรต่อสาธารณชน

- ติดอันดับการสำรวจ the employer of choice

- อัตราการลาออกของพนักงาน

- การตอบรับของการเข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงาน

- การเข้าร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านโครงการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม (Corporate Social Responsibility )

- การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่อยู่ในระดับนำของตลาด

- การสร้างเอกลักษณ์ของบริษัท (Brand Identity)

- การที่มีพนักงานสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร แนะนำธุรกิจให้สาธารณชนทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการของธุรกิจ (Brand Ambassador)

- ไม่เคยมีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสีย และหรือเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใส (Good Governance)

- องค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ในการปฏิบัติตนตามกรอบของสังคมอยู่ตลอดเวลา และไม่เสื่อมคลาย (Most Admired company) เช่น ได้รับรางวัลระดับประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ผู้เขียนเชื่อครับว่า หากพวกเรา HR ได้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น ก็จะสามารถสัมฤทธิผลกลยุทธ์การดึงดูดและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ชื่นชมองค์กรแห่งนี้

รักที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และรักที่จะจงรักภักดีต่อองค์กรนี้อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

 

ที่มา : ภัทรพงษ์ พรรณศิริ

จำนวนผู้ชม 4914 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ