SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทคนิค การจัดทำแบบฟอร์ม การสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1

เทคนิค การจัดทำแบบฟอร์ม การสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำแบบฟอร์ม , การสัมภาษณ์งาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำแบบฟอร์ม , การสัมภาษณ์งาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดทำแบบฟอร์ม , การสัมภาษณ์งานอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยบูรพา                      

 

การสัมภาษณ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการด่านแรกที่สำคัญมากที่สุดในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงานที่ต้องการ พบว่าการสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือที่มักจะถูกนำมาใช้มากที่สุดในการเก็บข้อมูลต่างๆ  ของพนักงาน ซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นโดยผู้สัมภาษณ์งาน

 

           ดังนั้นแบบฟอร์มที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานจึงเป็นเสมือนแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์หาผู้สมัครที่เหมาะสมมากที่สุด พบว่าโดยส่วนใหญ่แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งานที่จัดทำขึ้นมานั้นเป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเท่านั้น ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผู้สมัครเคยแสดงพฤติกรรมออกมาในอดีต ตามแนวคิดของ Competency ดังตัวอย่างของแบบฟอร์มต่อไปนี้


       บริษัท .....................................
แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์


 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
(ผู้สัมภาษณ์)

 

ตำแหน่งงาน
(ผู้สัมภาษณ์)

 

ชื่อ-นามสกุล
(ผู้ถูกสัมภาษณ์)

 

ตำแหน่งงาน
(ผู้ถูกสัมภาษณ์)

  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ใช้วัดผลการสัมภาษณ์ 
ระดับคะแนน


ระดับ  1     หมายถึง   ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังอย่างมาก 

ระดับ  4      หมายถึง   ความสามารถเกินกว่ามาตรฐานที่คาดหวัง 

ระดับ  2   หมายถึง   ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวัง 

ระดับ  5      หมายถึง   ความสามารถเกินกว่ามาตรฐานที่คาดหวังอย่างมาก 

ระดับ  3   หมายถึง   ความสามารถตรงตามมาตรฐานที่คาดหวัง 

 

กรุณาประเมินผลการสัมภาษณ์ตามปัจจัยที่กำหนดให้ต่อไปนี้

ปัจจัยประเมิน 

5 

4 

3 

2 

1 

1.  การศึกษา/สาขาวิชาที่จบ

 

 

 

 

 

2.  ประสบการณ์การทำงาน

 

 

 

 

 

3.  ความเป็นผู้นำ

 

 

 

 

 

4.  ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

 

 

 

 

 

5.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

6.  ความรอบรู้ในงานที่สมัคร

 

 

 

 

 

7.  การนำเสนองาน

 

 

 

 

 

8.  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

9.  บุคลิกภาพ การแต่งกาย รูปร่าง หน้าตา ภาษาที่ใช้

 

 

 

 

 

10. การติดต่อประสานงาน

 

 

 

 

 

11.  ความฉลาด ไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

 

 

 

 

 

12. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  : Ms Word / Excel / Powerpoint

 

 

 

 

 

13. การใช้ภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

 

 

 

 

คะแนนรวม  =   คะแนนรวมทั้งหมด / 65

 

เกรดที่ได้  =   (คะแนนรวม) * 5

 

เกรด A  : คะแนน 4:51-5:00  ดีมาก 

เกรด B  : คะแนน 4:01-4:50  ดี 

เกรด C  : คะแนน 3:01-4:00  พอใช้

เกรด D : คะแนน ต่ำกว่า 3:00  ไม่ผ่านเกณฑ์

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

  ลงชื่อ..............................................
................/............./........... 

           ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแบบฟอร์มเพื่อประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสัมภาษณ์งานแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) ตามตัวอย่างที่นำเสนอนั้น พบว่ามีจุดอ่อนหรือประเด็นที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้

  • ปัจจัยที่กำหนดเป็นข้อคำถามที่ถูกนำมาใช้กับทุก ๆ ตำแหน่งงาน โดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินแยกคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน
  • การประเมินอาจเกิดขึ้นจากดุลยพินิจส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์งาน เนื่องจากระดับการประเมินกว้างเกินไป ไม่เฉพาะเจาะจง
  • มีการนำคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงาน เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ผู้สัมภาษณ์ไม่มีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานมากนัก เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ประเมินมีไม่มากสามารถนำมาใช้ได้เลยในขณะสัมภาษณ์งาน
  • เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานไม่นานนัก เนื่องจากคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่จัดทำขึ้นในแบบฟอร์มที่กำหนดมีไม่มาก จึงทำให้ผู้สัมภาษณ์ใช้เวลาในการสัมภาษณ์งานไม่นานเท่าที่ควร
  • เนื่องจากแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งานมีปัจจัยที่ไม่เฉพาะเจาะจง มีผลทำให้ผู้สัมภาษณ์งานบางคน ไม่ใส่ใจกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการประเมินผู้สมัครแต่ละคน  เพราะคิดว่าแบบฟอร์มการประเมินนั้นไม่สามารถช่วยในการพิจารณาคัดเลือกหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้

           ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหาคัดเลือกคนที่ไม่เหมาะสม สาเหตุหนึ่งมาจากการกำหนดปัจจัยประเมินผู้สมัครไม่ชัดเจน แบบฟอร์มประเมินผู้สมัครไม่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญที่ผู้สมัครเคยแสดงพฤติกรรมนั้นในอดีต แนวโน้มในการสรรหาคัดเลือกพนักงานต่อไปจึงมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถหรือ Competency ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงานมากขึ้น ซึ่งแบบฟอร์มการประเมินผู้สัมภาษณ์จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของผู้สมัครแต่ละราย ทั้งนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการและตัวอย่างของการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินผู้สมัครตามแนวคิดของ Competency ในบทความฉบับหน้า..... ติดตามอ่านต่อในบทความที่จะนำเสนอตอนถัดไปค่ะ

    
จำนวนผู้ชม 5093 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ