SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน

แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ , บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ


แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ตามมติรัฐมนตรี
 
             ด้วยกระทรวงแรงงาน เห็นชอบในการจ้างนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน และเล็งเห็นคุณค่าของเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากการทำงานในช่วงเวลาปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
 
              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงาน ชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ดังนี้
 
แนวทางสำหรับผู้ประกอบกิจการ
 
สถานประกอบกิจการ เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจ้างนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการควรมีแนวทางในการรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานดังนี้
 
1.  ควรพิจารณารับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน
 
2.  ลักษณะงานที่ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานควรมีลักษณะงานเหมาะสมแก่เพศ วัย ความรู้ความสารถของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีประกอบด้วย
 
3.  ควรจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสมกับค่าของงาน แต่ไม่ควรน้อยกว่าชั่วโมงละ 23 บาท
 
4.  ควรตระหนักว่าการทำงานของของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นการฝึกงานเพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานที่แท้จริง โดยให้คิดว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเสมือนบุตรหลาน ซึ่งนับแต่จะเจริญเติบโตและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน มีความพร้อมที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในโอกาสต่อไป
 
5.  ไม่ควรให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานที่มีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย
 
6.  ไม่ควรเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานดังกล่าว
 
แนวทางสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
 
    นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อนต้องปฏิบัติตน ดังนี้
 
1.  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของสถานประกอบกิจการ เช่น เวลาทำงาน เวลาพัก การหยุดหรือการลางาน
 
2.  ต้องเคารพเชื่อฟังผู้ประกอบกิจการ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และบุคคลที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมาย
 
3. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแต่งกายของสถาบันการศึกษาหรือเครื่องแบบการทำงานที่ผู้ประกอบกิจการจัดหาให้
 
4. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน และไม่นำยาเสพติด อาวุธ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงเข้าไปในสถานที่ทำงาน
 
5.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอุตสาหะวิริยะในการทำงาน
จำนวนผู้ชม 3154 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ