ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
9 เคล็ดลับการทำงานประสบความสำเร็จ

9 เคล็ดลับการทำงานประสบความสำเร็จ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน


ผู้หญิงในปัจจุบันมีความเก่งและมีความเฉลียวฉลาดจนสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่ๆ ได้ หนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รวมอยู่ด้วย จาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้าน Natural Seience & Economics จาก Cambridge Unversity ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทอีกใบด้าน Economic Development จาก Williams College ประเทศอังกฤษ

เริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานด้านการธนาคารครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ เธอได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2518 ในที่สุดคุณหญิงชฎาก็สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย ล่าสุดยังได้รับรางวัล Best CEO ประจำปี 2006 จาก SET AWARD อีกด้วย การนั่งในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ขอบข่ายการทำงานคือดูแลและบริหารงานของธนาคารทั่วทั้งองค์กร เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของธนาคาร รวมถึงการจัดการทางด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมระบบภายในด้วย

เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในแบบคุณหญิงชฎา มีด้วยกัน 9 ข้อ ได้แก่

1.ทำงานให้ไปถึงเป้าหมาย การเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ให้คิดเสมอว่าเมื่อเรามีกิจอะไร พยายามทำให้ถึงเป้าหมาย ให้นึกไว้เสมอว่าเป้าหมายในการทำงานคืออะไร เมื่อมีโจทย์อะไรให้ทำสักอย่างหนึ่ง ควรวิเคราะห์หาว่ามีกลยุทธ์เพื่อทำไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆ ได้ในทางใดบ้าง และไม่ว่าเราจะทำงานใดๆ ก็ตาม ต้องพยายามคิดเองและทำเองอยู่เสมอ

2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา ส่วนประกอบสำคัญของการทำงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของเรามีลูกน้องอยู่มากมาย ในฐานะที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธุรกิจการให้บริการขนาดใหญ่ ดังนั้นสำคัญมากที่พนักงานทุกคนจะต้องเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้มาก เพราะการจะทำธุรกิจบริการให้ได้ดี ถ้าเราไม่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้าแล้ว เราก็ไม่สามารถเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของลูกค้า เราก็ไม่สามารถให้บริการที่ถูกใจได้

3.สื่อความกันให้มากขึ้น หมายถึงผู้ร่วมงานกันควรสื่อความกันให้มาก เพราะเมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจแนวนโยบายและวัตถุการทำงานของบริษัทอย่างตรงกันแล้ว พนักงานทุกคนก็สามารถส่งต่อสารออกไปยังผู้มาใช้บริการ รวมทั้งสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการบริหารงานการสื่อความระหว่างกันและกันถือว่าสำคัญมาก เพื่อการทำงานร่วมกันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

4.มีความคิดไม่หยุดนิ่ง ทุกๆ คนในองค์กรควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน คือให้คิดอยู่เสมอว่า เวลาทำงานไปแล้ว องค์กรจะได้อะไร ดังนั้นการทำงานจึงต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ หรือการคิดค้นหรือบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ในองค์กร เพราะถ้าทำอะไรเหมือนเดิมในทุกๆ วันก็จะเกิดความเบื่อหน่าย หรือการคิดที่จะนำไปสู่การทำงานที่ก้าวไปในทิศทางใหม่ให้เกิดประโยชน์ ถ้าพนักงานทุกคนมีความคิดไม่หยุดนิ่ง ภายในองค์กรก็จะเกิดความคิดที่หลากหลาย เกิดความเจริญและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง คล้าย "มหาสมุทรสีฟ้า" คือการก้าวไปในที่ที่คนอื่นไม่เคยไป

5.มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร การทำงานใดๆ ความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากทุกคนมองไปถึงเป้าหมายสุดท้ายเหมือนๆ กัน และพยายามก้าวไปให้ถึงก็จะเกิดผลดีและประสบความสำเร็จในการทำงาน หากทุกคนมีหลักในการทำงานแบบนี้ควบคู่กับมีความอดทนและฉลาด ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำงานแทบทั้งสิ้น

6.มีคุณธรรม ต่อให้คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน แต่ไม่มีคุณธรรมหรือความดีงามภายในจิตใจ ก็ไม่มีประโยชน์ แต่ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จหากภายในจิตใจมีคุณธรรม มีน้ำใจดีงามต่อผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชา ตัดเรื่องความขึ้งโกรธออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง โดยนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้ที่เป็นผู้บริหารควรมีพรหมวิหาร 4 คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่แม้แต่ผู้บริหารเท่านั้นที่ควรมีหลักธรรมข้อนี้ภายในจิตใจ มนุษย์ทุกคนหากอยู่ร่วมกันได้ด้วยหลักธรรมข้อนี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข

7.รักความก้าวหน้า กว่าคุณหญิงจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เธอก็เคยผ่านการทำงานที่จุดเริ่มต้นมาก่อน สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้นั้น ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆ มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง ในเวลาเดียวกันก็มีสิ่งท้าทายให้ทำมากมาย เช่น การสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้นความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ และควร "รู้ให้ลึกและรู้ให้จริง" หากใครสามารถหยิบข้อมูลที่มีประโยชน์ที่อยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้ ถือเป็นเรื่องดี

8.ตั้งใจทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุด หัวใจหลักของการทำงานอีกข้อหนึ่งคือ แม้คุณหญิงชฎาจะทำงานอย่างไม่มีแผนที่ในชีวิต แต่เธอเป็นคนที่เมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้วจะทำงานให้ออกมาดีที่สุด แล้วจะเกิดความพอใจในตัวเอง โดยส่วนตัวไม่เคยสนใจว่าจะได้อะไร แต่มาถึงทุกวันนี้ได้เป็นสิ่งไม่คาดฝัน ถือเป็นสิริมงคลที่สุดในชีวิต

9.วางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคุณหญิงชฎาพยายามเป็นหัวหน้างานที่เข้าใจผู้อื่น ว่าลูกน้องคิดอะไร การเข้าใจผู้ร่วมงานอย่างลึกซึ้งว่าเขาคิดอย่างไรและต้องการอะไร เมื่อมีการเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ลูกน้องก็จะเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะร่วมงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ องค์กรก็จะเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ที่มา : โพสต์ ทูเดย์

จำนวนผู้ชม 11126 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน