SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักและสาระสำคัญของการ ปฐมนิเทศ

หลักและสาระสำคัญของการ ปฐมนิเทศ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ, สาระสำคัญการปฐมนิเทศ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ, สาระสำคัญการปฐมนิเทศ, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ, สาระสำคัญการปฐมนิเทศ


หลักและสาระสำคัญของการ ปฐมนิเทศ
 
 
 
การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมชนิดหนึ่ง ที่องค์การได้จัดให้แก่บุคลากรใหม่ของตน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ลดความวิตกกังวล ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทำงานที่ถูกต้อง และสร้างเสริมความยอมรับซึ่งกันและกันในหมู่บุคลากร การปฐมนิเทศเป็นโครงการซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกอบรมหรือทรัพยากรมนุษย์  ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งหัวหน้างาน (Supervisor) ต่างๆ   แต่การที่จะจัดการปฐมนิเทศให้เกิดผลดีนั้น จำเป็นต้องเข้าใจหลักการบางอย่างเรียกว่า การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization)  และวัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture)  
 
การจัดการปฐมนิเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลการใหม่ ซึ่งในที่นี้จะจำแนกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ดังต่อไปนี้
1.)  การตระเตรียมงาน
2.)  ให้ข้อมูลที่บุคลากรจำเป็นต้องทราบ
3.)  พิจารณาและกำหนดวิธีการเสนอข้อมูล
4.)  การประเมินผลและติดตามผล
 
มาตรการเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะช่วยให้การปฐมนิเทศและการปรับตัวของบุคลากรใหม่ประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น คือ การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Buddy System)  ซึ่งหมายถึง การกำหนดให้บุคลากรเก่าที่มีประสบการณ์จากการทำงานเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรใหม่ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง พี่เลี้ยงจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการนำชม สถานที่ แนะนำบุคลากรใหม่แก่หน่วยงานและตอบคำถามต่างๆ ของบุคลากรใหม่
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร
จำนวนผู้ชม 8292 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ