ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน บริหารค่าจ้างและเงินเดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน บริหารค่าจ้างและเงินเดือน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บริหารค่าจ้างและเงินเดือน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ บริหารค่าจ้างและเงินเดือน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริหารค่าจ้างและเงินเดือน


หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารค่าจ้างและเงินเดือนนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานหรือบริษัท แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไป ของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทส่วนใหญ่มักจะคลอบคลุมงานหลัก 14 ประการและงานเสริม 7 ประการดังนี้
 1. จัดทำแผนค่าจ้างและเงินเดือนโดยให้ตั้งอยู่บนหลักการและนโยบายที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนายจ้างและลูกจ้าง
 2. สร้างบรรทัดฐานที่ใช้สำหรับกำหนดขั้นค่าจ้างและเงินเดือนโดยให้มีลักษณะที่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 3. จัดตั้งและบริหารงานระบบการประเมินผลค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องการวิเคราะห์ลากรจัดอันดับงานเพื่อจะได้จำแนกงานและกำหนดมาตรฐานงานได้
 4. ทำการบันทึกและเก็บรักษาเอกสารพรรณนาลักษณะงาน พรรณนาลักษณะตำแหน่งงาน คุณสมบัติเฉพาะงานและการจำแนกตำแหน่งงาน ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบในการกำหนดค่าจ้าง
 5. ทำการวิเคราะห์งานแต่ละงานและพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ใช้สำหรับกำหนดอัตราค่าจ้างที่เท่ากันหรือต่างกันภายในองค์การและยังใช้เปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างที่ปรากฏในอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วย
 6. เมื่อมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ให้ระบุลักษณะงานใหม่ไว้ในทะเบียนการจำแนกแรงงานที่มีอยู่แล้ว หรือให้ทำการพัฒนาการจำแนกและประเมินผลใหม่
 7. ทากรสำรวจอัตราค่าจ้างที่เป็นอยู่ในสังคมหรือในวงการอุตสาหกรรมขณะนั้น เพื่อใช้เปรียบเทียบในการจ่ายค่าจ้าง ให้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นๆ
 8. วิเคราะห์ทั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมา นโยบายค่าจ้างของบริษัท และข้อตกลงที่มีกับสหภาพแรงงานในอันที่จะรักษาระดับค่าจ้างให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับค่าจ้างและเงินเดือน
 10. ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกจ้าง จัดให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ มีการจัดอันดับและ ประเมินผลด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ปรับอัตราค่าจ้างใหม่ เพิ่มค่าจ้างอย่างมีเหตุผล เสนอให้มีการเลื่อนขั้นให้จัดฝึกอบรมพิเศษ และให้โยกย้ายไปสู่งานที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
 11. จัดให้มีผลประโยชน์เกื้อกูลและประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่นๆ
 12. เสนอแนะและบริหารแผนการสำหรับการจ่ายค่าจ้างแบบจูงใจ
 13. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ค่าจ้างและเงินเดือน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในสำนักงานตนด้วย
 14. ควบคุมดูแลและเก็บรักษาบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
 
    ในส่วนงานเสริมที่มิใช่งานหลักของหน่วยงาน บริหารค่าจ้างและเงินเดือน บางแห่งต้องปฏิบัติเพิ่มเติม มีดังนี้
 
1.     ให้คำแนะนำกับผู้จัดการในเรื่องการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและเรื่องกฎระเบียบที่รัฐบาลว่าไว้เกี่ยวกับค่าจ้าง
2.     ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานในเรื่องนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับค่าจ้างและเงินเดือน
3.     ถ้าได้รับคำขอร้องจากฝ่ายปฏิบัติงานหลักหรือจากคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งแล้ว นักบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจะ
        เข้าประชุมกับหัวหน้างานเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแย้งในเรื่องค่าจ้างและเงินเดือน
4.     จัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานของรัฐและเสนอรายงานเป็นระยะๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง
5.     เสนอรายงานการปฏิบัติงานเป็นช่วงๆ เสนอต่อผู้บริหารและหัวหน้างานและทำการตรวจสอบรายงานที่ได้รับจากฝ่าย
        อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
6.     ให้ข้อเสนอแนะว่าควรลงมือจัดการอย่างไรกับพนักงานบางกลุ่ม
7.     จัดให้มีและดูแลรักษากระบวนการรับส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง การปรับค่าจ้าง
        ใหม่ และหน่วยงานที่มีข้อมูลในเรื่องนี้
จำนวนผู้ชม 5026 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน