SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การส่งงบการเงิน

การส่งงบการเงิน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งงบการเงิน , งบการเงิน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งงบการเงิน , งบการเงิน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งงบการเงิน , งบการเงิน

กฎหมายบัญชี ( ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้คือ
         1. บริษัทจำกัด และ บริษัท มหาชนจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยการประชุมต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
         2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และนิติบุคคลต่างประเทศต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

สถานที่นำส่งงบการเงิน

นิติบุคคลในส่วนกลาง นำส่ง ณ

  1. สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
   เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  2. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าบริการ แบบรับประกันทั้งขาไป และ ขากลับ รายละ 40 บาท ( หากเอกสารสูญหายทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะชดใช้ให้รายละ 500 บาท )

นิติบุคคลในส่วนภูมิภาค นำส่ง ณ

  1. สำนักงานทะเบียนการค้าแต่ละจังหวัด ซึ่งนิติบุคคลมีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ
  2. สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
   เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าบริการ แบบรับประกันทั้งขาไป และ ขากลับ รายละ 40 บาท ( หากเอกสารสูญหายทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะชดใช้ให้รายละ 500 บาท )
จำนวนผู้ชม 7859 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ