ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
การพัฒนาองค์กรยุค 3.0

การพัฒนาองค์กรยุค 3.0 | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กรยุค 3.0 , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กรยุค 3.0, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กรยุค 3.0

    การพัฒนาองค์กร มีการเปลี่ยนยุคสมัย มาแล้ว 3 ยุคด้วยกัน จะเรียกด้วยคำเท่ห์ๆ เหมือนกับ Version ของ Software คอมพิวเตอร์ก็ได้ว่า
 1. การพัฒนาองค์กร 1.0
 2. การพัฒนาองค์กร 2.0
 3. การพัฒนาองค์กร 3.0

มาดูกันครับว่า แต่ละยุค แต่ละสมัย เป็นอย่างไรกันบ้าง

การพัฒนาองค์กร 1.0 (Kurt Lewin’s Model)

          ยุคนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม (ช่วงปี 1760) ในยุคนี้วัตถุดิบทุกอย่างเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่มีนักจิตวิทยาสังคมศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อ Kurt Lewin ได้ศึกษาพฤติกรรมขององค์กรจากการศึกษาการทำงานในเหมืองแร่

         Kurt Lewin ค้นพบว่า การขุดพบแร่ในเหมืองมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ

 1. ขุด – เจาะ – ทุบ – ทำลาย ขั้นตอนการขุดพบแร่ต่าง ๆ ในเหมือง
 2. ลำเลียง เคลื่อนย้ายแร่ต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการต่อ ๆ ไป
 3. หลอมรวม หล่อหลอมแร่ต่างๆ นั้นทำเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ มากมาย

         จึงเป็นที่มาของ การพัฒนาองค์กรยุค 1.0 เฉกเช่นเดียวกับการถลุงแร่ขึ้นมาหลอม
         ในยุคนั้นการพัฒนาองค์กรทำได้ง่าย ๆ เพราะองค์กรไม่หลากหลายเท่าปัจจุบัน องค์กรส่วนมากมุ่งเน้นการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้น การพัฒนาองค์กรในยุคนี้ จึงเป็นแบบคล้าย ๆ กัน คือ

 1. Unfreezing ละลายความเชื่อดั้งเดิมคือระบบเกษตรกรรม
 2. Movement เพิ่มความรู้ใหม่ๆ ความเชื่อใหม่ ๆ เข้าไปว่าสิ่งที่ดีกว่าเป็นอย่างไร
 3. Refreezing คงระดับของการกระทำใหม่ ๆ นั้นให้คงที่

การพัฒนาองค์กร 2.0 (Action Research Model)

          ยุคนี้เป็นยุคที่สินค้าในท้องตลาดมีเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นยุคที่องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของตนเอง

          ยุคนี้เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจในการใช้สินค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งได้ง่ายขึ้นกว่าเก่า ดังนั้นแต่ละองค์กรจึงหันมาดูแลในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยการมาพิจารณาปัญหา (Problem) จากการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตมากกว่าที่ตัวคน เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรที่เรียกว่า Action Research Model ขึ้นมา

          การพัฒนาองค์กรในยุดนี้ มุ่งเน้นการ “แก้ไขปัญหา” และ “ควบคุมคุณภาพงาน” เพื่อให้ผลงานที่ออกมาในการทำงาน ดีขึ้นไปจนถึง “สิ่งที่คาดหวังเอาไว้”

Model การพัฒนาองค์กร ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ PDCA

 1. Plan  การวางแผนการทำงานร่วมกัน
 2. Do  การลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้
 3. Check   การตรวจสอบผลการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
 4. Action   การแก้ไขปัญหา ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ทำกับสิ่งที่คาดหวัง

          โดยกระบวนการเหล่านี้ มองที่ ปัญหา (Problem) ที่เกิดขึ้นในระบบ แล้วจึงนำมาพัฒนาต่อไป เป็นที่มาของ การพัฒนาองค์กรยุค 2.0 เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้านั่นเอง

การพัฒนาองค์กร 3.0 (Positive Model)

          ยุคนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาองค์กร 2.0 กล่าวคือ ในยุคที่ 2 นั้น การเป็นการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการต่างๆ จนมาถึงตัวคน (Man) ก็ยังมีการมุ่งเน้นการค้นหาและแก้ไขปัญหาตัวคนขององค์กรอยู่

          แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป คนที่เคยเป็นเพียงแรงงาน (Man) ให้กับระบบการผลิต ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่มากกว่าแรงงาน เราเรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human) ในยุคปัจจุบันนี้ เราพบว่า การมุ่งเน้นที่จะค้นหาและแก้ไขปัญหาในคนอย่างเดียว กลับทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่ดี ที่มีคนอื่น โดยเฉพาะหัวหน้างาน คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา

          คนที่ปัจจุบันเรียกว่า ทุนหรือทรัพยากรบุคคล มีทั้งจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าเดิม ไม่มีใครที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลังของตนเอง หากว่ามีหัวหน้าคอยจับผิด หรือ มีเส้นความคาดหวังของผลงาน วางเอาไว้แล้วก่อนลงมือทำ

          ในยุคนี้จึงได้ผสมผสานหลักแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เข้ามาเพื่อลดสิ่งเหล่านี้ลง โดยการ มองข้ามปัญหาของการทำงาน ไปค้นหาสิ่งดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มากกว่าการจับผิดในสิ่งไม่ดีต่างๆ นั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาองค์กรตามไปด้วย จนกลายเป็น การพัฒนาองค์กร 3.0 ในปัจจุบัน เรียกว่า Positive Model

        Model การพัฒนาองค์กร ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ Appreciative Inquiry (AI)

 1. Discovery  การร่วมกันค้นหาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
 2. Dream  การร่วมกันวาดภาพฝันในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
 3. Design  การวางแผนเพื่อให้ภาพฝันนั้นเกิดขึ้นจริง
 4. Destiny  การลงมือทำตามแผนเป็นขั้นเป็นตอน ตามจุดแข็งต่าง ๆ

          ในยุคนี้ เรามุ่งเน้นการ “จับถูก” หรือ การ “ค้นหาสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่” ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร ขั้นตอน วิธีการ เมื่อค้นหาได้แล้วแม้เล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ก็สามารถนำสิ่งดีๆ นั้นมาพัฒนาองค์กรได้ แม้ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างเช่นการพัฒนาองค์กรในยุคก่อน ๆ ก็ตาม

ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาองค์กรแต่ละยุค

 1. การพัฒนาองค์กร 1.0 (Kurt Lewin’s Model)                                                                                                     การพัฒนาองค์กรในยุคนี้ เป็นยุคแรกเริ่มของ การเปลี่ยนแปลงองค์กร มีโมเดลที่เข้าใจง่าย ในเรื่องการยกระดับองค์กรให้ดีขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ เป็นรากฐานที่ดี สำหรับการพัฒนาองค์กรในยุคถัด ๆ มาแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นทำให้ต้องเพิ่มเติมรายละเอียดในโมเดลนี้อีกมากมาย
 2. การพัฒนาองค์กร 2.0 (Action Research Model)                                                                                              การพัฒนาองค์กรในยุคนี้ พัฒนามาจากยุคแรกอย่างมากทั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม ที่จะต้องตอบสนองกับลูกค้า ที่หลากหลายมากขึ้นไป จากเดิมที่มีสินค้าง่าย ๆ เพียงอย่างเดียว กลับไม่เพียงพอสำหรับ ความต้องการที่หลากหลายขึ้น เกิดการเปรียบเทียบองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเกิด “ปัญหา” ขึ้นมาให้ได้แก้ไขทุกวันโมเดลนี้จึงเน้นหนักไปในการ “แก้ไขปัญหา” ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการ “ควบคุมคุณภาพ” ของสินค้าและบริการทั้งเรื่องของการ “บริหารงาน” ที่จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่แล้วกาลเวลาก็แปรเปลี่ยน ความต้องการของลูกค้า เริ่มไม่มีข้อจำกัดคนทำงานเองเริ่มถูกมองเป็น “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรและ เริ่มมีการมองคน เป็น มนุษย์ มีทักษะ ความสามารถ มีจิตใจ มีความคิดมากกว่าเก่าก่อน ที่มองคนเป็นเพียง แรงงาน“นวัตกรรม” จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการก้าวผ่านยุคสมัยนี้ไป
 3. การพัฒนาองค์กร 3.0 (Positive Model)                                                                                                            เมื่อคน (Man) ที่ในยุคที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ แรงงานในยุคนี้มองคน เป็น มนุษย์ (Human) ที่มีทั้ง แรงกาย แรงสมอง และ แรงใจนำมาซึ่งการผสมผสาน แนวคิดด้านจิตวิทยา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรในยุคที่ 3 นี้ ไม่เพียงแต่การ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เท่านั้น ที่สำคัญ แต่การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและสำคัญที่สุดคือ การสร้างโครงสร้างที่ดี ให้คนในองค์กรใช้พลังของพวกเขาอย่างเต็มที่ การใช้พลังของคนในองค์กร ผนวกกับ การสร้างนวัตกรรมองค์กร ที่จะช่วย เพิ่มกำไร ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจ และ ลดความคาดหวังต่างๆ ลง โดยมีข้อแม้ว่า ใช้เพียงทรัพยากรที่มีอยู่เดิมขององค์กร เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับ นักจิตวิทยาพัฒนาองค์กร แต่ก็ใช่ว่า จะทำไม่ได้เลย 

 

  บทความโดย : อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
จำนวนผู้ชม 4079 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน