ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ
แนวโน้มของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔

แนวโน้มของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวโน้มของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวโน้มของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวโน้มของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔

 สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
  แรงงานไทย (ภาคเอกชน) ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
  แรงงานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ช่วงวันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาทำให้ 
  ผู้เขียนได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงความรู้
  หลายท่าน จึงมองเห็นปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงานไทยในอนาคตในหลากหลายมิติดังนี้
        1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะมีการ
            นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการมาก
            ขึ้นแล้วก็ตาม
        2. ปัจจัยคุกคามภายนอกจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ให้สำเร็จในปี
            ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ย่อมทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ
            และเงินทุนเสรีในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน? แรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            หรือแรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางจะเผชิญกับแรงงานจากต่างประเทศที่เข้ามา และ
            แรงงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีทักษะฝีมือสูง เช่น แพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก
             ฯลฯ อาจจะไหลออกไปทำงานที่ต่างประเทศเพราะมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานในไทย
        3. ปัจจัยคุกคามภายใน เนื่องจากการขึ้นค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการ
            ระดับ SME หลายรายไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ และทำให้เกิดการชะงักงัน
            ของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทต่างจังหวัดเข้าสู่เขตเมืองอุตสาหกรรม? ทำให้เกิดการ
            ขึ้นราคาค่าจ้างแรงงานในเขตเมืองอุตสาหกรรมเพื่อช่วงชิงกำลังแรงงานเข้ามาทำงาน 
            แน่นอนที่สุดต้นทุนค่าแรงบางส่วนจะถูกผลักให้เป็นภาระของผู้บริโภคในที่สุด
        4. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ ฝ่ายบุคคลจะต้องมุ่งเน้นไปการบริหาร
            แรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร, ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพราะปัญหา
            ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้านสวัสดิการและด้านรายได้ของสถานประกอบการ
            หลายแห่งทั่วประเทศ อันเป็นผลสืบเนืองมาจากปัญหาค่าจ้างแรงงาน โดยผู้ประกอบการ
            หลายแห่งจะเริ่มลงทุนเครื่องจักรแทนการใช้กำลังคน ดังนั้น แรงงานส่วนเกินจะถูกปลดออก
            จากสถานประกอบการจำนวนมาก ไม่เฉพาะในเขตเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่รวมถึง
            อุตสาหกรรมในเขตต่างจังหวัดที่มีปัญหาค่าจ้าง 300 บาทด้วยเช่นกัน
        5. จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และประชาคมรอบข้างของสถาน
            ประกอบการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านแรงงานที่มีอยู่อย่าง
            จำกัด ไม่สามารถรองรับปัญหาแรงงานทั่วประเทศ ที่มีกำลังแรงงานจากผู้ประกอบการ
            นับแสนรายในอนาคตได้อย่างแน่นอน ย่อมนำมาซึ่งการผลักดัน.ให้หน่วยงานภาครัฐเร่ง
            ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าสู่มาตรฐานมรท. 8001 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่จะเข้า
            สู่มาตรฐาน มรท.8001 ก่อนและในระยะต่อไปผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
            จะเข้าสู่มาตรฐาน มรท.8001 ตามลำดับด้วยเช่นกัน แม้ว่ามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) 
            จะเป็นมาตรฐานสมัครใจ แต่กฎหมายด้านแรงงานมีสภาพบังคับที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
            ดังนั้น การได้รับการรับรองมรท.8001 จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐมั่นใจได้ว่า
            ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถเข้าถึงกฎหมายด้านแรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
            ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล แน่นอนที่สุด ความเข้มงวดของกฎหมายด้านแรงงานและ
            สวัสดิการจะเริ่มบังคับใช้มากขึ้น โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานที่ถูกบังคับ  (Forced labour)
            เป็นสำคัญ
   
        หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้มรท.8001-2553 เป็น
  อีกหมวดหนึ่งที่น่าสนใจ โดยมีพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นกฎหมายหลัก ซึ่งผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมในบางประเด็นที่เกี่ยวกับพรบ.ความ
  ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
        1. นายจ้าง ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงาน หรือ
            ทำประโยชน์ให้แก่ สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทำงานหรือการทำผลประโยชน์นั้น
            จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้
            ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม และนิยามของลูกจ้าง ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างตาม
            กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงาน หรือทำ
            ประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
                      ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจว่า หากเราจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานภายในสถาน 
            ประกอบกิจการ เช่น มาซ่อมเครื่องจักร, มาทำงานในสายการผลิต (subcontractor) เป็นต้น
            ย่อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างที่จะต้องกำกับดูแลเขาเหล่านั้นให้ทำงาน ด้วย
            ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขอนามัยของเขาด้วยเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างของ
            สถานประกอบกิจการเองเช่นกัน
        2. จาก ม.๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งให้นายจ้างทุกรายของ
            สถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 
            อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.ให้เป็นไปตามพรบ.นี้
                      ความหมายก็คือว่า ภายใต้ขอบเขตของสถานที่หนึ่ง หากมีหลาย ๆ สถานประกอบ
            กิจการอยู่ในสถานที่เดียวกันนั้น นายจ้างของสถานประกอบกิจการเหล่านั้นมีหน้าที่ร่วมกัน
            ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.ด้วย
            เช่น ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกัน, กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
            ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น โรงงาน 2 โรงตั้งอยู่สถานที่เดียวกัน โรงงานที่ 1 
            มีสถานีก๊าซไวไฟเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โรงงานที่ 2 เป็นโรงงาน
            กลึงไสกัดเจียร์โลหะ จะต้องกำหนดเขตห้ามทำงานใด ๆ มิให้ก่อให้เกิดประกายไฟใกล้กับ
            สถานีก๊าซไวไฟของโรงงานที่ 1 ในอาณาเขตพื้นที่โรงงานของตน เป็นต้น
        3. จาก ม.๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่ง
            อื่นใดที่นำมาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอำนาจดำเนินการด้านความ
            ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เครื่องมือ
            เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เช่านั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
            มาตรา ๘ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร สถานที่ 
            เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดซึ่งให้เช่าหรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่า
            เสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า
                      ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบกิจการที่จำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย
            ต่อชีวิต ร่างกายจิตใจและสุขอนามัยแก่ลูกจ้างตามพรบ.นี้จะกล่าวอ้างว่าไม่สามารถปรับปรุง
            อาคารสถานที่ได้เนื่องจากติดสัญญาเช่า ย่อมไม่อาจยกขึ้นมาอ้างได้ และรวมถึงผู้ให้เช่า
            จะกล่าวอ้างห้ามปรับปรุง หรือบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการปรับปรุงอาคารสถานที่
            ดังกล่าวตามพรบ.นี้ ย่อมกระทำมิได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น ประตูทางออกฉุกเฉินที่มีเพียง
            ทางเดียว ต้องปรับปรุงให้มีทางออกอีกทางหนึ่ง เป็นต้น
        4. จากบทเฉพาะกาล ม.๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบเพื่อ
            ปฏิบัติการตามพรบ.นี้ ให้นำกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพรบ.คุ้มครอง
            แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้แก่
 
          4.1 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗
 
            4.2 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.๒๕๔๗
            4.3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างฯ พ.ศ.๒๕๔๗
            4.4 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.๒๕๔๘
            4.5 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.๒๕๔๙
            4.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
                  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙
            4.7 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑
            4.8 กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒
            4.9 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
                  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
        5. ส่วนที่กฎหมายลูกบทที่ออกภายใต้ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
            ในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้แก่
            5.1 ประกาศกรมฯ เรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
                  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่
                  ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๔ (ตามม.๑๗)
            5.2 ประกาศกรมฯเรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
                  พ.ศ.๒๕๕๔ (ตาม ม.๒๒)
            5.3 ประกาศกรมฯเรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตราย
                  จากการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ (ตาม ม.๓๔)
            5.4 ประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน
                  และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
                  พ.ศ.๒๕๕๕ (ตาม ม.๑๖)
   
        ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นจากหมวดกฎหมาย
  เก่า ด้านแรงงาน และหรือด้านความปลอดภัยตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังร่างกฎ
  กระทรวงที่จะออกมาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัย
  ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย, ร่างกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน
  เกี่ยวกับการตกจากที่สูง และร่างกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  เป็นต้น
        ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาในบทความนี้ เป็นเพียงแค่บางส่วนของพรบ.ความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ เท่านั้น แต่ในบางมาตราของพรบ.นี้ 
  ยังมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาต่อไปในอนาคต ผู้เขียนหวังว่า
  บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างตามสมควร 
   
บทความโดย : ดร.ปิยะชัย   จันทรวงศ์ไพศาล 
จำนวนผู้ชม 3397 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54582 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน