SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Thailand Top 100 HR วิธีสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ ฉบับธรรมศาสตร์

Thailand Top 100 HR วิธีสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ ฉบับธรรมศาสตร์ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Top 100 HR วิธีสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ ฉบับธรรมศาสตร์ , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Top 100 HR วิธีสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ ฉบับธรรมศาสตร์, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Top 100 HR วิธีสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ ฉบับธรรมศาสตร์ไม่นานที่ผ่านมาทางสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ครั้งที่ 3

หลังจากที่เคยประกาศผลไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2550 ครั้งนั้นมีนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย รับรางวัลทั้งหมด 45 ท่านครั้งที่ 2 ปี 2552 มีนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย รับรางวัลอีก 30 ท่านรวมเป็น 75ท่าน

โดยมีเป้าหมายที่ทางสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จำนวน 100 ท่าน

และไม่นานที่ผ่านมา "รศ.ดร.พิภพ อุดร" ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "บำรุง รามศรี" ประธานคณะกรรมการสรรหารางวัล

นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย และ "ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์" ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว พร้อมประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีทั้งหมดอีก 25 ท่านด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด 100 ท่าน

"รศ.ดร.พิภพ" กล่าวถึงรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ในเบื้องต้นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นตัวอย่างการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสรรค์สังคมความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Society)

"จึงได้ริเริ่มรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2550 โดยจัดให้มีการมอบรางวัลนี้เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อยกย่องนักทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่างของประเทศ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและสังคม"

"เพื่อพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์สู่สาธารณะและเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและประเทศชาติ"

"เพื่อจะนำไปสู่การจัดตั้งสังคมความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์(HR Society) และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อมาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป"

ดังนั้นการประกาศผลครั้งนี้จึงมีรายนามบุคคลผู้ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 จำนวน 25 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

หนึ่ง กลุ่มประธาน และกรรมการผู้บริหาร (CEO/EO) จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ศ.ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และประธานบริหารสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่นศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนาวาอากาศตรี พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด และประธานกรรมการโรงเรียน
รังสฤษฏ์สองภาษา, พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด, วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

สอง กลุ่มผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Professional) จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.), ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข (ถึงแก่กรรม) อดีตผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานนโยบาย และกลยุทธ์บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ทัศไนย เปียระบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), ณรงค์ชัย ศิริรัตน์มานะวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ดารณี ธีรธนากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดกิติ มาดิลกโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), ทัสพร จันทรี รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สุภาพร จันทร์จำเริญ ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้าน HR Global Excellence และด้านการพัฒนาผู้นำ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถองค์กร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ดิลก ถือกล้า Manager-International HR Management (ผู้จัดการหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ) PTT Global Chemical plc., ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป TOYOTA Leasing (Thailand) Co., Ltd.

สาม กลุ่มนักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Professional) จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยดร.ธีระชัย เชมนะสิริ ประธานกรรมการหัวหน้าคณะวิทยากร และผู้อำนวยการโครงการที่ปรึกษา บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปรีชา วัชราภัย ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว กรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช., ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด, ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ Vice-President ACI Consultants co., Ltd.

"หลังจากที่เราได้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยครบ 100 ท่าน เราจะจัดทำหนังสือ 100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย เพื่อแจกในวันรับรางวัลอีกครั้ง จากนั้นเราจะใช้ network ของ HR society ของแต่ละผู้นำธุรกิจ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารคนอีกครั้ง"

"เพราะเรามีความเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมหลายด้านแต่สิ่งที่ขาดคือกลวิธีในการสร้างคนเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามสร้าง และเชื่อว่า Thailand Top 100 HR ที่เราคัดสรรมาน่าจะช่วยตอบสนองหลาย ๆ องค์กรในประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีกว่าข้างหน้า"

ฉะนั้น ถ้าอยากทราบว่าใครเป็นใครใน Thailand Top 100 HR คงต้องไปร่วมงานกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เพราะนอกจากจะได้หนังสือ 100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย ยังจะได้ฟังปาฐกถาพิเศษจากสุดยอดนักบริหารของประเทศไทย หรือผู้นำอาเซียนด้วย

ลองเฝ้าติดตามดู !


ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

จำนวนผู้ชม 5199 ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ