สถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดรับสมัคร ครูอาสาฯ ปอเนาะ 275 อัตรา


สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จำนวน 275 อัตรา เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็น
1. สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จำนวน 134 อัตรา
2. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 อัตรา
3. สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา จำนวน 79 อัตรา
4. สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จำนวน 51 อัตรา
5. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้และส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ กคศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรายใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ และเมื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะต้องทำสัญญาจ้างใหม่ในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำตามที่ คพร.กำหนด
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตอนอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดดังกล่าว ระหว่าวันที่ 15-23 มิถุนายน 2552 เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ต้องเสียค่าสมัคร วุฒิปริญญาตรีจำนวน 50 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM