"ยื่นภาษีเงินได้แล้วไม่ได้คืนทำอย่างไรดี"


    คอลัมน์ ส่วยสาอากร

ผ่านพ้นจากช่วงเทศกาลในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ทั้งประเภทที่ยื่นผ่านแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 หลายท่านได้รับเงินภาษีคืนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีผู้เสียภาษีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับเงินจากการคืนภาษี

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เสียภาษีเงินได้ไม่ได้รับเงินคืนนั้น ปัจจุบันในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ยื่นแบบเสียภาษีผ่านทาง internet กับยื่นแบบเสียภาษีผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบของกระดาษ

การยื่นแบบเสียภาษีทาง internet ส่วนใหญ่จะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว แต่มีบางกรณีที่ผู้เสียภาษีใส่ข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์ หรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่างเช่น กรอกค่าลดหย่อนไม่ครบ, กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนดอกเบี้ยจากการซื้อบ้าน ค่าเบี้ยประกัน เงินบริจาคเกินกว่าที่จ่ายไปจริง และบางกรณีอาจจะไม่ได้แจ้งรายได้พิเศษอื่นๆ ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย นอกเหนือจากรายได้ปกติ

ถึงแม้จะให้ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นผู้กรอบแบบฟอร์มเสียภาษีให้ก็ตาม หลังจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากรจะประมวลผล โดยการนำข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งมาไปทำการตรวจสอบยันกับฐานข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร หากตรวจสอบแล้วถูกต้องจะได้รับเงินภาษีคืนทันที แต่ถ้าไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดความล่าช้า

ส่วนผู้เสียภาษียื่นเสียภาษีเป็นกระดาษกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจะเป็นผู้รับแบบฟอร์มการเสียภาษีของ ผู้เสียภาษีเอาไว้ จากนั้นจะส่งข้อมูลไปให้สรรพากรจังหวัด ซึ่งจะมีการจ้างบริษัทจากภายนอกเป็นผู้คีย์ข้อมูลผู้เสียภาษีเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะประมวลผลเช่นเดียวกับการยื่นภาษีผ่าน internet ขณะนี้ทางกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (sorftware)ใหม่ อาจจะส่งผลกระทบให้กับผู้เสียภาษีบางรายได้เงินคืนภาษีช้า

สำหรับผู้ที่ยื่นเสียภาษีไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินภาษีคืนให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสรรพากรพื้นที่ในเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือชี้แจงมาว่าขณะนี้เรื่องของท่านอยู่ในขั้นตอนใด ติดขัดประการใดและจะได้คืนภาษีเมื่อไหร่

หลังจากได้รับหนังสือตอบชี้แจงมาแล้ว ยังไม่ได้รับคืนเงินอีก ก็ให้ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมกับนำเอกสารที่สรรพากรเขตชี้แจงส่งไปให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาด้วย ส่วนผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ในรอบปีภาษี 47 ที่มีสิทธิขอคืนภาษีแต่ยังไม่ได้รับคืนให้ติดต่อไปที่ call center โทร.0-2272-9000, 0-2272-8000

หน้า 23

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM