เปิดรับ ครู - สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเปนพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี
- กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวส. วุฒิ อนุปริญญา

ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน
กศน. ให้ขอและยื่นใบสมัครและหลักฐาน ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่
7 – 11 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM