การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning)


การตักเตือนด้วยวาจา  (Oral Warning)
 
 
การตักเตือนด้วยวาจาถือเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบวินัย และเป็นวิธีที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดมักจะถูกนำมาใช้กับเหตุการณ์ลักษณะที่เป็นความผิดอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้บริหารหรือผู้ทำหน้าที่รักษาวินัยเริ่มต้นด้วยการพูดให้กับพนักงานรับทราบ และให้เข้าใจถึงกฎระเบียบที่ได้มีการฝ่าฝืนและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจมีผลเสียเนื่องมาจากการกระทำความผิดที่ได้ทำในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในครั้งต่อไปให้ถูกต้อง ภายหลังจากที่ได้กล่าวตักเตือนด้วยวาจาและชี้แจงให้เข้าใจแล้วควรให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นแสดงเหตุผลและแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติตนในอนาคตของเขาว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำนั้นๆ  (Mondy , Noe , & Premeaux , 2002 : 492-493)
 
เมื่อผู้บริหารหรือผู้รักษาวินัยมั่นใจว่าพนักงานได้เข้าใจอย่างดีแล้ว ควรมีการติดตามดูผลการปฏิบัติงานตนของพนักงานว่าเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่  ถ้าพนักงานได้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก็จะดำเนินการในขั้นตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกขึ้นมูล กล่าวคือ ตักเตือนด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งพร้อมบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มประวัติของพนักงานผู้นั้นโดยบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพนักงาน วันเดือนปี พฤติกรรมที่กระทำผิด คำพูดที่ได้ชี้แจงให้รับทราบและเข้าใจรวมทั้งคำพูดของพนักงาน ต่อมาพนักงานผู้นั้นได้แก้ไขปรับปรุงดีแล้ว จึงดึงเอากระดาษบันทึกการตักเตือนด้วยวาจา นั้นออกจากแฟ้มประวัติของพนักงานผู้นั้น
 
การตักเตือนด้วยวาจานี้ถือเป็นการดำเนินการทางวินัยทางบวกหรือเป็นการดำเนินวินัยทางสร้างสรรค์
 
 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์
               

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM