การประเมิน 360 องศา แบบมุ่งเน้นภาวะผู้นำ (Competencies – Based Leadership)


 

ภาพ : การประเมิน 360 องศาแบบมุ่งเน้นภาวะผู้นำ
 
 
การประเมินแบบนี้ เหมาะสำหรับการประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของหัวหน้าตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จนถึงหัวหน้าในระดับรองจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร และการประเมินจากผู้ถูกประเมินจากหัวหน้าระดับเหนือขึ้นไป เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การประเมินภาวะผู้นำว่าหัวหน้าคนนั้นๆ มีภาวะความเป็นผู้นำมากน้อยเพียงใดจากมุมมองในด้านต่างๆ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำ การพิจารณาเพื่อการปรับระดับ เลื่อนตำแหน่งต่อไป
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM