จดหมายสมัครงาน - ประวัติส่วนตัว (Resume) สิ่งเบื้องต้นที่ควรรู้
1. จดหมายสมัครงาน
      คือหนังสือหรือจดหมายที่ผู้ที่ต้องการจะทำงานเขียนนั้นต่อสถานประกอบการเพื่อแสดง ความจำนงว่าตนเองต้องการจะทำงานกับสถานประกอบการนั้นในตำแหน่งใด โดยปกติจดหมายสมัครงานจะไม่เขียนเป็นข้อความยืดยาวหรือไม่แสดงประวัติส่วนตัวมากนัก ดังนั้นจดหมายสมัครงานจะเป็นเพียงจดหมายที่แสดงว่าผู้ส่งมีความประสงค์อะไรเท่านั้น

2. ใบประวัติส่วนตัว (Resume)
      คือหนังสือที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผู้สมัครงานโดยเน้นแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ ข้อมูลที่เสนอให้รับสมัครหรือ ที่สถานประกอบการจะใช้พิจารณาเรียกตัวผู้สมัครงานนั้นไป สัมภาษณ์หรือเข้าทำงาน แต่จะไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงว่าผู้สมัครงานนั้นมีความสนใจในตำแหน่ง
งานใดของสถานประกอบการนั้น

3. ใบสมัครงาน
      คือ หนังสือแสดงความจำนงของผู้เขียนใบสมัครที่ประสงค์จะเข้าทำงานกับสถานประกอบการ นั้น ซึ่งสวนใหญ่แบบใบสมัครงานของสถานประกอบการแต่ละแห่งจะเป็นแบบเฉพาะของ สถานประกอบการนั้น ผู้สมัครจึงต้องไปเขียนใบสมัครที่สถานประกอบการที่ประสงค์จะสมัคร ด้วยตนเอง รายละเอียดในใบสมัครงานควรประกอบด้วยข้อมูลแสดงความจำนงของผู้สมัครงาน ว่าประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งใดและข้อมูลในส่วนที่เป็นประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร ประกอบกันจึงจะสมบูรณ์
      ปัจจุบันมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีงานทำ และเมื่ออ่านพบในโฆษณาต่างๆ ว่ามีการรับสมัครงาน ก็จะรีบไปสมัครกันโดยไม่คำนึงว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท เหล่านั้นต้องการหรือเปล่า เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานไปแล้วก็ได้แต่รอการเรียกตัวไปสัมภาษณ์ โดยไม่รู้ว่าบริษัทเหล่านั้นได้คัดจดหมายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการลงตะกร้าเอกสาร
รอทำลายไปเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
      “ปัจจุบันดิฉัน อายุ 24 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเดือนเมษายน 2536 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล”
      “ปัจจุบัน กระผมอายุ 25 ปี ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตร์ เมื่อปี 2536 เคยผ่านงานที่เกี่ยวกับ บุคคลบ้างเล็กน้อย ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล”
      ข้อความข้างต้นย่อมมาจากจดหมายสมัครงานซึ่งผู้พิจารณาคัดเลือกจดหมาย”คัดออก” อยู่ในตะกร้าเอกสารรอทำลาย ทำไมจดหมายคุณถึงเป็นหมัน
      ลองอ่านข้อความโฆษณารับสมัครงานของบริษัทที่ต้องการบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง ที่กล่าวมาแล้วนี้
      ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
      คุณสมบัติที่ต้องการ
      - อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
      - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ใกล้เคียง
      - มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
      เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงานทั้งสองรายนี้ เปรียบเทียบกับ คุณสมบัติของตำแหน่งงานที่บริษัทนั้นต้องการ จะเห็นว่าผู้สมัครงานทั้งสองมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทเพียงประการเดียว คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น นอกนั้นไม่มีเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อายุ หรือประสบการณ์ ที่บริษัทนั้นได้ระบุไว้

      ลองตั้งคำถามต่อไปว่า
      “ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการก็น่าจะเก็บจดหมายไว้ พิจารณาในตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมก็ได้ ทำไมต้องคัดจดหมายออกไปรอทำลาย”

      คำตอบที่ได้จากผู้พิจารณาคัดเลือกจดหมายก็คือ เขาตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้
      1. ผู้สมัครมิได้อ่านคำโฆษณาให้ครบถ้วนกระบวนความ
      2. ผู้สมัครมิได้พิจารณาถึงลักษณะงานในตำแหน่งที่ตนเองจะสมัคร
      3. ผู้สมัครไม่ได้ประมาณ หรือ รู้ถึงความรู้ความสามารถของตนเอง

      สรุป ก็คือ จากจดหมายฉบับดังกล่าว ผู้พิจารณาคัดเลือกจดหมายวิเคราะห์ว่า
      1. ผู้สมัครไม่ละเอียดรอบคอบ
      2. ผู้สมัครไม่รู้จัก ”ประมาณตนเอง” หรือไม่ก็ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป
      3. ผู้สมัครขาดจุดมุ่งหมาย เห็นประกาศรับสมัครมีตำแหน่งงานอะไรที่ตนสนใจ ก็เขียนจด หมายไปแบบเสี่ยงโชค
      คำว่า “ไม่ประมาณตนเอง” หรือ ไม่ก็ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป สิ่งเหล่านี้ คือ การไม่ “รู้เรา” เป็นลักษณะที่เป็นมาตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน โดยเฉพาะในวัยเรียนจะเห็นได้ชัดเจน เช่น เราจบ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ไม่เก่ง คณิตศาสตร์ ก็ เกือบตก ภาษาอังกฤษก็ไม่ดี แต่วางแผนไว้ว่าจะต้องเรียนต่อถึงระดับมหาวิทยาลัย และจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยปิด

1. จดหมายสมัครงาน

โครงสร้างจดหมายสมัครงาน
      โครงสร้างหรือรูปแบบของการเขียนจดหมายสมัครงานมีมากมายแหลายรูปแบบ แต่
ที่สำคัญคือ ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาษา สำนวนหลักไวยากรณ์ต้องมีความ
สละสลวยพอสมควร และในที่นี้จะแบ่งโครงสร้างของจดหมายสมัครงานออกเป็น 2 ประเภท คือ
      1. โครงสร้างของจดหมายที่มีประวัติย่อแนบไปด้วย ( Covering Letter )
      เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาก ๆ ควรจะเขียนเป็นจดหมายซึ่งจบใน 1หรือ 2
หน้ากระดาษ แล้วมีประวัติย่อแนบไปด้วย เพราะถ้าหากต้องการรวมรายละเอียดทั้งหมดเข้าไว้
ในจดหมายจะทำให้จดหมายฉบับนั้นยาว ซึ่งนายจ้างอาจไม่สนใจที่จะอ่านอย่างละเอียดก็ได้ หรือ
อาจจะใช้กับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง ๆ เพื่อความน่าเชื่อถือ
      2. โครงสร้างของจดหมายที่ไม่มีประวัติย่อ ( Application Letter )
      เหมาะสำหรับผุ้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งสำเร็จการ
ศึกษามาใหม่ ๆ หรือไม่เช่นนั้นนายจ้างเพียงแต่ระบุว่าให้ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายเท่า
นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจเขียนจดหมายสมัครงานในรูปแบบนี้ซึ่งก็จะรวบรวมรายละเอียดอื่น ๆ เข้าไว้
คล้าย กับจดหมายที่มีประวัติย่อรวมอยู่ด้วย


 โครงสร้างจดหมายสมัครงานภาษาไทย ( ชนิดที่ 1 )

         1. ที่อยู่ของผู้ส่ง
         2. วัน / เดือน / ปี
3. เรื่อง
4. เรียน
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย
6. เนื้อหาของจดหมาย

ย่อหน้าที่1 วัน เดือน ปี และแหล่งที่ได้รับทราบข่าวการสมัครงาน......

ย่อหน้าที่ 2 สรุปข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษากิจกรรม และความสามารถพิเศษ การฝึกงาน ……..

ย่อหน้าสุดท้าย การนัดหมาย หรือ การขอเข้ารับการสัมภาษณ์.........

         7. คำลงท้ายจดหมาย

         8. ลายเซ็น
ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย ( ชนิดที่ 1 )

19/24 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
50 แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10900

25 เมษายน 2547

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาด
เรียน ผู้จัดการบริษัท ดีดีที จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดส่วนตัว

ดิฉันทราบจากโฆษณา ในนิตยสารงานเด่นว่าบริษัทของท่านต้องการ รับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง ดิฉันมีความสนใจขอสมัคร
เข้าการพิจารณา บรรจุในตำแหน่งดังกล่าวนี้

ดิฉันได้ส่งรายละเอียดส่วนตัวตลอดจนประวัติการศึกษา มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้แล้ว ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดิฉันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะ
และทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติงานของท่าน ได้อย่างดี

ดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม และหวังว่า คงจะได้รับความกรุณาจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

( มาลัย บ่อไผ่ )

ผู้สมัครงาน นางสาวมาลัย บ่อไผ่
บ้านเลขที่ 19/124 หมู่ 5
ถนนพหลโยธิน50 แขวงลาดยา
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-0189
ตำแหน่งงานที่สมัคร พนักงานฝ่ายการตลาด
วันที่ 25 เมษายน 2547

รายละเอียดส่วนตัว
อายุ 22 ปี เกิดที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515
ความสูง 158 เซนติเมตร น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพการสมรส โสด
อาศัยอยู่กับ บิดามารดา
สุขภาพ ดี

การศึกษา - สำเร็จชั้น ม.6 จากโรงเรียนสารวิทยา พ.ศ.2533
- สำเร็จปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2537 ด้วย
คะแนนเฉลี่ย
สะสม 4 ปี 2.50
วิชาเอก - การตลาด
ประสบการณ์ระหว่างการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เลขานุการชมรมบริหารธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ชมรมปาฐกถาและโต้วาที
- เป็นพิธีกรฝ่ายหญิงของงานวันบริหาร
- ชนะเลิศโต้วาทีประเพณีน้องใหม่
- ฝึกงานด้านการตลาดกับ บริษัท เอ็กช์ วาย แซด เป็นเวลา 2 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2535
ผู้รับรอง 1. อาจารย์อุดม ศักดิ์โสม หัวหน้าภาควิชาการตลาด คระบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. นายดนัย เกษรงาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็กช์ วาย แซด จำกัด 33 ถนนสีลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 234-5678

โครงสร้างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ( ชนิดที่ 1 )

1. ที่อยู่ของผู้ส่ง ( Sender''s address )
2. เดือน / วัน / ปี ( Date )
3. ชื่อที่อยู่ของผู้รับ
( Receiver''s Address )
4. คำขึ้นต้นจดหมาย
( Salutation )
5. เนื้อหาของจดหมาย ( Body Of Letter )

ย่อหน้าที่ 1 … ( First Paragraph ) … วันเดือนปี และแหล่งที่พบข้อความ
ที่ลงโฆษณา … บอกตำแหน่งที่ตนสมัคร …
ย่อหน้าที่ 2 … ( Second Paragraph ) … อายุ สถานภาพการสมรส
สุขภาพของผู้สมัคร … วุฒิการศึกษาที่เรียนและประสบการณ์ที่สำคัญ ๆ ..
ย่อหน้าที่ 3 … ( Third Paragraph ) … บอกเหตุผลว่าทำไมมาสมัครงานที่นี่ … ได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันนี้แล้ว …

6. ขอเข้าสัมภาษณ์ ( Asking for Interview )
ย่อหน้าสุดท้าย … (Final Paragraph ) ……….


7. คำลงท้ายจดหมาย
( Complimentary close )
8. ลายเซ็น
( Signature )
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย
( Enclosures )
ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ( ชนิดที่ 1 )

Miss Walaiporn Pluwangkarn
19/24 Moo 5, Phaholyothin 50
Lad-yao, Bangkhen
Bangkok 10900

November 25,1993
The Advertiser Post Box No.4444 Bangkok 10310
Dear sir,

I have seen your advertisement for the post of
"Public Relations Officer" in yesterday''s Bangkok Post
and I''m interested in applying for the job
I''m 24 years old, single and a graduate of Communication Arts from Bangkok University. I can speak both English and French fluently and have a pleasant personality.
Although I''m quite fresh from the University. I may assure you that I have the ability of arranging the whole public relations on modernlines.
I''m interested in the challenging job that allows me greater potential in the public relations field and your company is well know for its out - standing professionalism in the field.
I''m ready to be called for an interview at your convenience and look forward to hearing from you soon.


Yours sincerely

Miss Walaiporn Pluwangkarn

Personal Data
Candidate Miss Walaiporn Pluwangkarn
Address 19/24 Moo 5 , Phaholyothin 50
Lad-yao , Bangkhen
Bangkok 10900
Tel 549-0189
Position Applied for :Public Relations Officer

Educational Background : Bachelor Degree in Communication Arts from
Bangkok University
majoring in Public Relationwithgrade point
average 3.50

Experiences - Chairwoman of the English Specking
Club
- Master of ceremonies of the of the
Communication Arts Freshy Night
- Trainee as a public relations
assistant of the Grammy Entertainment
Company Limited from March 14 - May 25, 1993

Personal Details
Age: 24
Birth Place : San-Phran, Nakornprathom
Height : 1.60 m. Weight 48 Kgs.
Birth Date : November 15,2515
Nationality: Thai
Religion: Buddhism
Marital Status : Single
Health: Good
References: 1. Archan Adchara Panthanwong,
Chairperson of Department of
Public Relations, Bangkok University
Tel. 02-249-0141-4
: 2. Mr.Peawat Phuttnan , President
of the Grammy Entertainment
Company Limited. Tel. 02-281-3450โครงสร้างจดหมายสมัครงานภาษาไทย ( ชนิดที่ 2 )

1. ที่อยู่ของผู้ส่ง
2. วัน / เดือน / ปี
3. เรื่อง
4. เรียน
5. เนื้อหาของจดหมาย

ย่อหน้าที่1 การได้รับข่าวการสมัครงาน………………

ย่อหน้าที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ……………..

ย่อหน้าที่ 3 ข้อมูลประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรม ………………….. ตำแหน่งหน้าที่ที่เคยทำงานและเคยฝึกงาน………

ย่อหน้าที่ 4 ผู้รับรองจำนวน 2-3 คน ………………….
ย่อหน้าสุดท้าย การนัดหมายให้รับการการสัมภาษณ์ หรือ การขอทดลองงาน ……………

6. คำลงท้ายจดหมาย

7. ลายเซ็น

ย่อหน้าที่ 2 และ 3 อาจรวมเป็นย่อหน้าเดียวกันได้ ถ้าหากผู้สมัครมีการฝึกงาน หรือ กิจกรรมอื่น ๆ น้อย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทย ( ชนิดที่ 2 )

137 / 7 ซอยสายลม พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร 10700

1 เมษายน 2547

เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้จัดการบริษัท พี ที ไอ จำกัด

ตามที่ท่านได้ลงประกาศในนิตยาสารงานเด่น ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2547 ว่าบริษัทของท่านต้องการรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่งนั้น ดิฉันสนใจขอสมัครเข้าการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าวนี้
ดิฉันอายุ 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นโสดและ มีสุขภาพสมบูรณ์ ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยได้รับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 2.75 ดิฉันได้เคยศึกษาและเคยผ่านงานในด้านการประชาสัมพันธ์มาแล้ว นอกจากนี้ยัง มีความสามารถด้านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น dBase , Lotus และ Wordstar และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
ดิฉันเคยทำงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท อีเอ็มเอส
โดยทำงานพนักงานประชาสัมพันธ์เป็นเวลา 3 ปี
ท่านอาจจะสอบถามประวัติส่วนตัวของดิฉันเกี่ยวกับการศึกษา ความประพฤติ และประสบการณ์ในการทำงานของดิฉันได้จากบุคคลต่อไปนี้
1. อาจารย์อัจฉรา ปัญฑรานุวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. คุณสายสุดา มหาชัย ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อีเอ็มเอส จำกัด 2534 เพชรบุรี ตัดใหม่ กรุงเทพมหานครดิฉันมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งจะสามารถ ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในบริษัทของท่านอย่าง มีประสิทธิภาพและด้วยใจรักดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก

ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวอรพินทร์ พงศ์สุนทร )
โครงสร้างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ( ชนิดที่ 2 )

1. ที่อยู่ของผู้ส่ง ( Sender''s address )
2. เดือน / วัน / ปี ( Date )

3. ชื่อที่อยู่ของผู้รับ
( Receiver''s address )
4. คำขึ้นต้นจดหมาย
( Salutation )
5. เนื้อหาของจดหมาย ( Body Of letter )

ย่อหน้าที่ 1 … ( First Paragraph ) … วันเดือนปี ของข้อความที่ลงโฆษณา … แหล่งที่พบข้อความโฆษณา ……..บอกตำแหน่งงานที่ตนสมัคร …
6. Age
7. Education
8. Experience
9. Special skills
10. References
11. Hobbies

ย่อหน้าสุดท้าย ( Last Paragraph ) …. ขอเข้าสัมภาษณ์ ( Asking for
interview )
12. คำลงท้ายจดหมาย
( Complimentary close )
13. ลายเซ็น ( Signature )
14. สิ่งที่ส่งมาด้วย ( Enclosures )

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ( ชนิดที่ 2 )

Miss Boonrudee Weerode
400/64 Soi Soonvichai II
New Petchburi Road
Prayathai Bangkok 10310

25 th November 1993

The General Manager
Thai International Product Co,Ltd.
31-33 Yukol II Road ,
Dhebsirin District
Bangkok 10100

Dear sir,

I wish to apply for the post of a "Purchase Officer " advertised in "Thai Rut" November 21,1993 Below are some of my particulars for your kind consideration

Age : 23
Education : Bachelor''s Degree from Bangkok University majoring in Accounting
Special skills : English typing : 70 words per minute
Thai typing : 55 words per minute
Shorthand : 110 words per minute
Hobbies : Swimming and photoqraphy
Reference 1. Miss Pavinee Choysunirachorn, Dean School of Accounting
Bangkok University.
Tel: 02-249-0141-4 ,02-249-5132-6
2. Mr.Akom Smuthkovhorn , Director of Sports and Student activity
Office Bangkok University
Tel: 02-249 0141-4 , 02-249-5131-6
3. Miss Veena Nauwaluc Director of Education Service and status
welfare Bangkok University
Tel: 02-249-0141-4 , 02-249-5132-6
I''d appreciate your kind consideration, and I''m ready for the interview
all any time when is
convenient for you

Yours faithfully
Miss Boonrudee Weerod

 

 

 

ที่มา : http://www.doe.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM