ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 321


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์,ราชการประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งราชการ , รัฐวิสาหกิจ , ครู อาจารย์
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ฝ่ายห้องทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ุโรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ฝ่ายห้องทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ุโรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราวด์สายการบินนกแอร์
2. แอร์กราวด์สายการบินแอร์เอเชีย
3. แอร์กราวด์สายการบินไทยสมาย์
  การศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาสังคม
2. ครูธุระการ
3. ธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา พัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ในถิ่นทุรกันดาร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์สอนพิเศษ
2. ครูสอนพิเศษ
3. รับพิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ, กรุงเทพ โซนบางนา อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ชงชิม
2. แจกสินค้าตัวอย่าง
3. ฯลฯ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา พัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ห้างจังหวัดอุดรธานี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3. การตลาด,ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภาค อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานการเงิน
3. สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนนทบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. บริหารงานทั่วไป
3. พนักงานบริการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ปัตตานี,ยะลา,สงขลา,สตูล,ภูเก็ต,กทม อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อะไรก็ได้

  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน.กาญจนบุรี
สาขา ไม่มี
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมีองจ.กาญจนบุรี อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานสถิติ
3. พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานราชการ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานครู อาจารย์ , หาคนทำงาน รัฐวิสาหกิจ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44347 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127741 คน