สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน      

1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 18 ตุลาคม 2498 (อายุ 59 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 152 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ไม่มี
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ
2. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
  3. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เงินเดือน ตามผลการสอน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2522
เกรดเฉลี่ย 3.45
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2538
เกรดเฉลี่ย 3.50
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2522 จนถึง กันยายน -
ชื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่-ติดต่อ
1375ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม.
เงินเดือน
54,810
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
ความรับผิดชอบ ผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุด โดยได้เออรี่รีไทม์ก่อนเกษียณถึง 5 ปี เพราะออกมาเป็นเพื่อนสามีที่เกษียณอายุราชการ งานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลตรวจสอบฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านกฏหมาย การบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัด การพัฒนาประสิทธิภาพ การปกครองข้าราชการลูกจ้าง การเลือกตั้ง ฯลฯ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2522 จนถึง กันยายน -
สถาบันอบรม หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการอื่น หน่วยงานเอกชน
หลักสูตรการอบรม
-ผู้กำหนดหลักสูตรสร้างวิทยากรบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร
-การศึกษาดูงานด้านทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานราชการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันนี เลกเกนสไตร์ ฝร่ังเศส ออสเตรีย อิตาลี
- หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อขงสถาบันพระปกเกล้า
-หลักสูตรกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตรการบริการสาธารณะการและสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และนิด้า ฯลฯ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา จีนแต้จิ๋ว พูด พอใช้ อ่าน นิดหน่อย เขียน น้อย
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สอนและสื่อการสอนได้ดี
  2. วางแผนพัฒนากลุ่มอาสาสมัครได้ดี
  3. แก้ไขระบบงานและวางระบบงานได้ดี
  4. ทำสื่อเผยแพร่ในคอมพิวเเตอร์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถให้หน่วยงานได่้รับโล่เกียรติยศจากกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย 3 ปีซ้อน
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานหัวหน้าฝ่ายปกครอง 50 เขต
-ได้รับเกียรติเป็นผู้ออกข้อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล4 จากผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และข้าราชการระดับต่างๆอยู่เสมอ
-เป็นตัวแทนข้าราชการในการแก้ไขระเบียบกฏเกณฑ์การพัฒนาการปฏิบัิตงานของฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนวคิดการดำเนินการ ฯลฯ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 05/01/2013


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานอาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานอาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย, ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ,หาคนทำงานอาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, หาคนทำงานอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย, หาคนทำงานอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ : สมัครงาน อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, ตำแหน่งงาน อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, หางาน อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, งาน อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ, สมัครงาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย, ตำแหน่งงาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย, หางาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย, งาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย , สมัครงาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ, ตำแหน่งงาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ, หางาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ, งาน อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM