สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


HR Group สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

1. อาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์

2. อาจารย์ภาษาจีน วุฒิปริญญาเอก/โท/ตรี สาขาภาษาจีน

3. อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น วุฒิปริญญาเอก/โท/ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นพนักงานตามสัญญาจ้าง

4. อาจารย์ภาษาอังกฤษ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสต์ วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาภาษาอังกฤษ

5. อาจารย์ปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาปฐมวัย

6. อาจาร์ยคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาคณิตศาสตร์

7. อาจารย์สังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาสังคมศึกษา

8. อาจารย์ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาภาษาไทยสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4564-3656 ในราคาชุดละ 50 บาท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 25539. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

10. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องการซื้อใบสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหา วิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4564-3656 โทรสาร 0-4564-3607 ในราคาชุดละ 50 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการหมายเหตุ ใบสมัครเมื่อซื้อแล้วจะไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน

- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ทางสถานศึกษา ออกให้ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

- เอกสารใบผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

- เอกสารใบผ่านงานตามที่กรอกไว้ใบสมัคร

- ผู้สมัครที่เป็นชายให้แนบใบพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 1 ฉบับ

- ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ รับสมัครให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ลงวันที่ 27/04/2010 09:58:57
จำนวนผู้ชม 935
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน